Norgesdemokratene
Pipesensor i Halden

“Du kan ikke nekte” – Pipesensor i Halden kommune

Partiet Demokratene er rystet over vedtaket de vil gjennomføre. Loven om retten til privatliv uten offentlige inngrep er ikke hensyntatt.

Publisert i Halden Arbeiderblad den 28. september 2022.

Innføring av skjulte autoritære pålegg under dekke av brannsikkerhetstiltak pågår nå i Halden kommune.Det hevdes at «Du kan ikke nekte» på kommunens offentlige hjemmeside.

Vi er fullstendig imot at en slik sensor skal påtvinges innbyggerne i en hel kommune, og tiltaket er fullstendig overflødig.

Halden kommune skriver på sine nettsider:
«Alle husstander i Halden som fyrer med ved, skal få en egen sensor i pipa – en liten elektronisk dings som skal gi kunnskap som kan bidra til mer effektiv brannforebygging og et bedre miljø.»

Og:
«Vi håper du er enig med oss i at det er lurt å gjøre alt vi kan for å redusere faren for brann. Denne pipesensoren er et nytt tiltak for å redusere brannfare.»

Har innbyggerne i Halden kommune fått anledning til å uttale seg om forskriften?

Hvordan har i så fall innbyggerne blitt informert? Hva skjedde med retten til privatliv, selvråderett og reservasjon mot lagring av personlig data? I stedet velger Halden kommune en autoritær linje, ved å pålegge innbyggerne et tiltak de ikke ønsker. Halden kommune viser en mangel på respekt, tillit og toleranse for egne innbyggere og velgere.

Tilbakemeldinga fra Demokratenes medlemmer i Halden, er at dette tiltaket er meningsløst for brannsikkerhet, men hensiktsmessig som et overvåkningstiltak – med tanke på «grønne» restriksjoner på vedfyring i framtida. Det er individets rett til å nekte overvåkning og lagring av personlig data.

Demokratene anser dette som et direkte brudd på Grunnlovens §102.

Firmaet, airMont AS, benytter en skybasert løsning for lagring av info fra pipesensoren. Allerede 19. mai 2020, publiserte de informasjon om samarbeidet med Halden kommune på sine facebooksider.

Med en slik sensor i pipa muliggjøres overvåkning og framtidige tiltak for å redusere vedfyring i Norge.

Sensoren kommuniserer med firmaets skybaserte plattform som gir feiervesenet mulighet til å innhente data om alle husstanders fyringsmønster og aktivitetsnivå. Hvordan kan innbyggerne være trygge på at denne informasjonen ikke vil misbrukes?

Demokratene har bedt om å få innsyn i saksdokumenter for dette vedtaket, og ber samtidig om å få oversendt kontrakten som kommunen har signert med airMont AS.

Dette er skattebetalernes penger som går til fullstendig unødvendige brannsikkerhetstiltak.

Vi har allerede et dyktig feiervesen i Norge og hyppigere feiing vil forebygge pipebrann. Vi anbefaler å styrke dette og tilby mer hyppighet i feietjenester – heller enn å innføre unødvendige overvåkende teknologiske løsninger.

Det har i lengre tid blitt arbeidet politisk i Norge for å redusere og eliminere fyring med ved. I Bergen ble det i 2021 f.eks. forbud mot vedfyring med ovn som er installert før 1998. Det samme forbudet har allerede vært oppe til debatt i Oslo, og flere kommuner vurderer samme type forbud.

Norge er et kaldt land, og oppvarming med ved har holdt oss varme i generasjoner.

Fra EU signaliseres det at fyring skal fases ut og erstattes med miljøvennlig energi – som slett ikke er lønnsom, miljøvennlig eller bærekraftig. Enova sier at nye vedovner er miljøvennlige. Likevel begynner myndighetene stille og forsiktig med å snikinnføre den overnasjonale agendaen for å fase ut ved som varmekilde til husstander.

Det kryper under radaren, under vikarierende motiver som «brannsikkerhet» – med formål å regulere bort vår rett til å velge hvilken type oppvarming vi ønsker å benytte i Norge. Med grenseløs frekkhet presenterer Halden kommune dette som en ordning «du ikke kan nekte».

Dersom målet er å redusere brann i boliger, har If Forsikring allerede gode råd på sine nettsider. Dette er enkle og gode forebyggende råd som hver enkelt familie/husstand kan gjennomføre uten overvåkning med pipesensor. «Rå ved og dårlig trekk er årsaker som går igjen ved pipebrann», sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If til VG.

«Økning i pipebranner: I fjor økte antall pipebranner med 38 prosent i forhold til de siste fem år, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap, DSB. – Allerede i desember i fjor, med strømprisene på vei opp, ble det registrert 388 pipebranner av DSB, det høyeste månedstallet på mange år.»

If formidler at «høye strømpriser bidrar til nesten en dobling av branner knyttet til vedovner, peiser og skorsteiner de siste ukene.»

Media forklarer økningen i pipebranner med høye strømpriser! Det er et resultat av våre politikeres energipolitikk, og deres avtaler med ACER og EU gjennom vår EØS-avtale. De høye strømprisene er en politisk skapt situasjon som skaper ringvirkninger langt inn i folkesjela! Og innbyggerne våkner nå!

Demokratene har en energi- og strømpolitikk der Norges innbyggere kommer i første rekke. Vi krever at strømprisene skal ligge på maks 50 øre per kWh inkludert nettleie, for alle innbyggere i Norge. Ved å innføre et slikt vedtak, bidrar dette også til å forebygge pipebrann.

Fundamentalt i Demokratenes samfunnssyn, er troen på enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv.

Demokratene vil derfor bekjempe umyndiggjøringen av enkeltmennesket ved å redusere påbud og restriksjoner til strengt nødvendige reguleringer.


"Du kan ikke nekte" – Pipesensor i Halden kommune

Mette Eriksen

Demokratene Viken, 28.09.22