Demokratene Norge
Stortinger

12 friske kjernesaker for fornuftige folk


I programmet finner du mer og utdypende om hva vi mener om disse sakene.

Vi står på for deg som vil ha et land med et styre av og for norske borgere. Dette landet har vi fått i arv av våre forfedre. Det tilhører oss og våre barn.


Nei til EU og EØS

Ekte demokrati

Politikerne skal være folkets tjenere og valgt for å ivareta Norge og innbyggerne. Vi fortjener et Direktedemokrati slik som Sveits, med bindende folkeavstemninger. Ytringsfriheten
skal være absolutt. Borgerombud opprettes.


Norsk selvråderett

Internasjonale organer eller avtaler skal ikke styre Norge og landets innbyggere. Kontroll over energiforsyningen krever at vi går ut av EØS. Vi sier NEI til EØS, EU, FN, WEF, ACER, Schengen-, Marrakesh- og Parisavtalen. Vi skal ha rettferdige handelsavtaler uten press.

Nei til EU og EØS

12 friske kjernesaker for fornuftige folk

Nasjonal trygghet

Du fortjener å være trygg i eget land. Politi, heimevern og militæret skal styrkes kraftig. Media skal tvinges til å ta ansvar, og ikke drive fryktspredning, sensur og desinformasjon.


Eldreomsorg og alderdom

Minstepensjonister skal ikke måtte velge mellom mat eller varme. Solid opprusting av eldreomsorgen. Pensjoner skal økes i tråd med historisk prisstigning. Underregulering siden
2012 kompenseres. Øke minstepensjonen, og fjerne samboerstraff for pensjonister. Alle som trenger skal ha tilgang til hjemmehjelp eller sykehjem.

Nei til EU og EØS - Ja til demokrati

Nasjonal Trygghet

Energi og drivstoff

Norsk produksjon og transport har mistet
konkurranseevnen. Maks 50 øre per kWh
inkl. nettleie, og 15 kr. per l. drivstoff. Legge ned
alle bomringer. Trafikkavgiften skal øremerkes vei.


Helse

Ingen vaksinetvang eller unødige nedstenginger. Medisinsk behandling og vaksinasjon skal være frivillig. Kostnader skal ikke være avgjørende for behandling. Tannlege bør inngå i folketrygden slik som fastlege.

Ja til velferdsstaten

Nei til offentlig sløsing- Nei til EU og EØS

Beredskap og selvforsyning

Et sterkt og avskrekkende forsvar må etableres raskt. Skikkelige beredskapslagre for min. 2 år. Selvforsyning av mat, medisiner, energi, drivstoff og viktig arbeidskraft. Kun tidsbegrenset arbeidsinnvandring.


Miljøvern som virker

Styrke naturvern og dyrevelferd. Bedre vern av norske fjell, fjorder, fauna og annen natur. Stoppe forurensning og fjerne eksisterende miljøgifter. Rense havet for plast og annet søppel. Avvikle alle avgifter knyttet til klima. Absolutt ingen vindturbiner eller elektrifisering av sokkelen.

Nei til sensur

Ja til borgerrettigheter

Primærnæringene våre

Styrke landbruk, fiskerinæring og oljeindustri. Over 60% av Norges inntekter kommer fra oljenæringen. Foredling av norskprodusert mat i Norge. Nasjonalt vern av matjord. Fornuftig økologisk jordbruk. Subsidiering av landbruk, hvis nødvendig av hensyn til selvforsyning, og kutt i fordyrende mellomledd.


Familie og skole

Det finnes kun to kjønn. Gratis barnehage og SFO for fulltidsstudenter. Slette studielån for de som føder under studietiden og likevel fullfører. Økt bemanning i barnehager. Bevare småskoler og nærsamfunn. Gjenreise læreren som en autoritet. Full gjennomgang av barneverntjenesten. Stoppe all politisk misjonering i barnehager og skoler.

Nei til vindkraft og strøm-monopol

Bærekraftig migrasjon

Forsvarlig innvandring

Norske lover, verdier og kultur skal respekteres. Dømte immigranter utvises etter soning. Asylsøkere skal ikke oppholde seg i Norge mens søknad behandles. Flyktninger får kun midlertidig opphold og skal returnere når hjemlandet anses trygt. Mye strengere krav til immigranter, med tanke på språk, jobb og vandel, må innfris før varig opphold eller statsborgerskap innvilges.


Norges pengebruk

Kutt i bistand. Gi katastrofehjelp i nærområder. Kraftig reduksjon i offentlig administrasjon og sløsing.

Avvikle klimahysteriet