Norgesdemokratene
Stortinger

12 friske kjernesaker for fornuftige folk


I programmet finner du mer og utdypende om hva vi mener om disse sakene.

Vi står på for deg som vil ha et land med et styre av og for norske borgere.

Dette landet har vi fått i arv av våre forfedre.
Det tilhører oss og våre barn.


Nei til EU og EØS

Ekte demokrati

Politikere skal være folkets tjenere, valgt for å ivareta Norge og innbyggerne.

Vi fortjener et direktedemokrati slik som Sveits, med bindende folkeavstemninger.

Ytringsfriheten skal være absolutt. Islam er uforenlig med demokrati.


Norsk selvråderett

Overnasjonale organer eller avtaler skal ikke styre Norge og landets innbyggere.

Kontroll over energiforsyningen krever at vi går ut av EØS.

Vi sier NEI til EØS, EU, FN, WHO, WEF, ACER, Schengen-, Marrakesh- og Parisavtalen.

Vi vil avvikle det katastrofale grønne skiftet.

Norge skal ikke inngå handelsavtaler under press.

Nei til EU og EØS

12 friske kjernesaker for fornuftige folk

Nasjonal trygghet

Du fortjener å være trygg i eget land.

Politi, heimevern og norsk forsvar skal styrkes kraftig. Lensmannsordningen ønsker vi å gjenopprette.

Media skal tvinges til å ta ansvar; ikke fryktspredning, sensur og desinformasjon.


Eldreomsorg og alderdom

Ingen skal måtte velge mellom mat og varme.

Solid opprusting av eldre-omsorgen kreves. Pensjonene skal økes i tråd med prisstigningen, og underreguleringen siden 2012 må kompenseres. Vi vil øke minstepensjonen.

Samboere og gifte skal ikke straffes med avkorting av pensjon. Alle som trenger det skal ha tilgang til hjemmehjelp eller sykehjem.

Nei til EU og EØS - Ja til demokrati

Nasjonal Trygghet

Energi og drivstoff

Vi skal ha konkurransedyktig produksjon og transport.

Maks. 50 øre per kWh inkl. nettleie, og maks. 15 kr. per l. drivstoff. Legge ned alle bomringer. Trafikkavgifter skal øremerkes vei.


Helse

All medisinsk behandling og vaksinasjon skal være frivillig. Fullstendig og korrekt informasjon om risiko må formidles.
Kostnad skal ikke være avgjørende for behandling.

Tannlege bør innlemmes i ordningen for frikort slik som dagens fastlegeordning.

Ja til velferdsstaten

Nei til offentlig sløsing- Nei til EU og EØS

Beredskap og selvforsyning

Et desentralisert, avskrekkende og sterkt norsk forsvar må etableres raskt.

Vi må fylle våre beredskapslagre for min. 2 år. Vårt behov for mat, medisiner, energi, drivstoff og viktig arbeidskraft må finnes lokalt tilgjengelig i landet.


Miljøvern som virker

Styrke naturvern og dyrevelferd. Bedre vern av norske fjell, fjorder, fauna og annen natur. Stoppe forurensning og fjerne eksisterende miljøgifter. Rense havet for plast og annet søppel.

Vi vil avvikle alle avgifter knyttet til klima. Absolutt ingen vindturbiner, og heller ikke klimabegrunnet elektrifisering.

Nei til sensur

Ja til borgerrettigheter

Primærnæringene våre

Vi vil styrke landbruk, fiskerinæring og oljeindustri.

Over 28% av nasjonal inntekt kommer fra oljenæringen.

Mer foredling av norske råvarer produsert i Norge. Vern av viktig matjord. Vi vil gi insitamenter til landbruket for å styrke selvforsyningen. Kutt i fordyrende mellomledd.


Familie og skole

Gratis barnehage og SFO for fulltids-studenter.

Slette studielån for de som føder under studietiden og likevel fullfører. Økt bemanning i barnehager. Bevare småskoler og nærsamfunn. Gjenreise læreren som en autoritet.

Full gjennomgang av barneverntjenesten. Stoppe all politisk misjonering i barnehager og skoler.

Det finnes kun to kjønn.

Nei til vindkraft og strøm-monopol

Bærekraftig migrasjon

Forsvarlig innvandring

Norske lover, verdier og kultur skal respekteres.

Dømte immigranter utvises etter soning. Asylsøkere skal ikke oppholde seg i Norge mens søknad behandles.

Flyktninger får kun midlertidig opphold og skal returnere når hjemlandet er trygt. Immigranter til landet må ha et kompatibelt verdisyn og krav til språk, selvforsørgelse og vandel må garanteres før varig opphold kan vurderes.


Norges pengebruk

Potensialet for årlig innsparing i offentlig sektor er på over 500 mrd. Vi skal ikke kutte i velferden til folk flest, men stoppe det groteske sløseriet og kameraderiet som foregår i dag.

Norsk offentlig sektor bruker ca. 50% mer enn Finland, men leverer dårligere på volum og kvalitet.

Innsparingene vil komme det norske folk til gode i form av bedre velferd og sikkerhet, samt store kutt i skatter og avgifter.

Eiendomsskatt og bompenger kan trygt fjernes.

Avvikle klimahysteriet