Norgesdemokratene
Vill Vest i norsk håndtering av pandemien

Vill Vest i norsk håndtering av pandemien

NDs knusende dom over håndteringen av Covid-19. Vi må vekk fra WHO.

I starten av 2020 var det naturlig nok stor usikkerhet om hvor farlig viruset var, egnede behandlingsmetoder, hvordan det smittet og hvor smittsomt det var. Etterhvert ble man mer og mer klar over at dette var et bitte lite luftveisvirus, selv til virus å være. Dermed har ikke masker noen effekt.

Ubrukelige PCR-tester ble brukt for å spre frykt, og masker brukt for å minne folk på at det var et farlig virus rundt oss alle. Ganske fort kom vaksiner på banen, og alle ble presset til å ta disse, selv om effekten var helt ukjent. Du fikk ikke reise, og mange mistet jobben om de ikke var vaksinerte.

Til å begynne med het det at vaksinene stoppet deg fra å bli smittet, deretter at de begrenset smitte, for så å bli redusert til at de gjorde selve sykdommen mindre farlig for deg. Ingenting av dette ser ut til å stemme, men bieffektene består — og blir stadig flere.

Pandemien ble håndtert feil på ALLE mulige måter. Det var ingen som spurte seg om det de gjorde hadde noen effekt, og ikke minst om hvilke skader lockdown og elendig testede vaksiner ville ha på kort og lang sikt. Nå anbefaler de igjen folk i alle aldre å ta nye doser — selv unge og gravide.

Nå dør masse unge folk av problemer vi aldri har sett før Covid-19 dukket opp. Seriøse New York Post mener tiltakene gjorde mer skade enn sykdommen. Allerede 31. aug. 2020 hadde Revolver News en lengre artikkel der de argumenterer for at tiltakene tok 10 ganger flere liv enn sykdommen — regnet i tapte leveår. Det var stort sett gamle folk som døde av sykdommen, men de yngre ble rammet av tiltakene.

Eksperter og ansvarlige viste seg å være alt annet enn objektive, eller inneha faglig god nok kunnskap. For én gangs skyld skulle vi kanskje sett på Sverige? Samtidig hadde våre folkevalgte frekkhetens nådegave, og ville ha 100 års hemmelighold av analysen etter Covid-galskapen de selv var med på å skape — de fikk 60 års ansvarsfraskrivelse.

I Norge stengte vi også ned bl.a. diagnostikk og behandling av kreftsyke. Mange døde rett og slett fordi de ikke fikk diagnose eller behandling av eksisterende kreft. Lockdown gjorde at døende ikke kunne få besøk av sine kjære, og at tusenvis av bedrifter gikk konkurs.

Salget av alkohol og narkotika eksploderte. Det samme gjorde vold i hjemmet. Barn måtte være hjemme fra skolene, og mange fikk to år ekstra studielån til tross for elendig opplæring. Deprimerte tok selvmord, og man kunne ikke engang gå i deres begravelse.

Samtidig satt Erna i en restaurant på Geilo med hyggelig selskap, mens vanlige folk måtte holde seg hjemme uten besøkende. Hvor arrogant går det an å være? I samme periode ble hyttegjester hentet av politiet og sendt hjem.

Ingen av disse hysteriske kollektive tiltakene hadde vært mulig å gjennomføre uten at pressen lydig hjalp til som nyttige idioter for de som sitter med makten. Folk flest tror av en eller annen grunn på pressen, selv om det er flere tiår siden de kunne titulere seg som “folkets vaktbikkje” uten å få dårlig smak i munnen.

Den såkalte kritiske pressen roper alle sammen i kor. De to største eierne av media i Norge er: Schibsted og Amedia. Ikke overraskende for de som har fulgt med litt, er Blackrock og Vanguard på eiersiden hos begge to — akkurat som i Big Pharma, Big Food, Big Tech, m.fl.

SARS-CoV-2, som skapte Covid-19 pandemien, var ikke et helt nytt virus. Forgjengeren, SARS-CoV, dukket jo opp allerede i 2002, og erfaringer viste at Hydroxychloroquine (HCQ) hadde god effekt på behandling av sykdommen. Likevel ble leger straffet økonomisk, eller mistet legelisensen, om de anbefalte bruk av HCQ i behandling. I India, Kina og Asia begynte de tidlig å bruke HCQ.

HCQ er et av verdens mest brukte og best testede legemiddel. Det brukes mot Malaria, Revmatisme og Lupus. Patentet gikk ut på midten av 90-tallet, og derfor er det veldig billig å produsere for alle.

Litt senere dukket Ivermectin (IVM) opp på arenaen. Dette er et Nobelpris-vinnende legemiddel som brukes mot parasitter hos mennesker og dyr. Det har blant annet nesten utryddet en fryktelig parasittsykdom kalt “Elveblindhet”. IVM viste seg også å være veldig effektivt mot Covid-19.

Grunnen til at disse to ble stoppet i mesteparten av den vestlige verden, er at de vaksinene som kom på markedet kun hadde en nødgodkjenning. Den krever at det ikke finnes noen gode behandlingsmåter. Covid-vaksinene er fremdeles ikke testet. Det tar ca. 10 år å få godkjenning for slikt under normale omstendigheter, og med de registrerte dødsfallene fra bieffekter skulle de vært fjernet fra markedet nesten umiddelbart.

Vaksinene tjener Big Pharma masse penger på. Det gjør de ikke med f.eks. HCQ som kan selges for et par hundrelapper pr. pakke i Norge.

ND ønsker å melde Norge ut av WHO. Vi kan ikke la noen andre enn nordmenn styre landet vårt. WHO pålegger oss i fremtiden å ta vaksiner som DE mener vi må ta. Undertegner politikerne WHO sin Pandemic Treaty, så gir de styringen av vår helse til en internasjonal organisasjon hvor Bill Gates gir like mye penger hvert år som hele USA.


Innsendt høringssvar:

Høringssvar fra Norgesdemokratene vedr pandemihåndteringen:

Norgesdemokratene forstår at det i 2020 var usikkerhet rundt hva Covid 19 representerte, og hvordan den angivelige pandemien skulle håndteres. Imidlertid var det stadig flere varsellamper som lyste tydelig rødt allerede i 2020 mtp sannhetsgehalten i den informasjonen som publikum ble servert.

Vi stiller oss undrende til den åpenbare naiviteten og manglende interessen for kritiske kommentarer og spørsmål fra ND og andre som norske myndigheter siden oppviste. Også statistikker og annen info, som kom tidlig fra utlandet og indikerte at noe ikke stemte, synes å ha blitt fullstendig ignorert av norske myndigheter.

Informasjonen fra WHO, WEF, FN og ulike lands myndigheter (bl.a USA og Kina), globale opinionsdannere (som Bill Gates og Anthony Fauchi) og ulike medier, virket tydelig synkronisert og kampanjepreget. Retorikken var mange ganger ordrett den samme.

Åpenbart relevante kritiske spørsmål og innspill ble sensurert, ignorert, latterliggjort eller demonisert. Representanter for helsevesenet i ulike land som ikke blindt sluttet opp om det åpenbart politisk vedtatte narrativet, ble ekskludert og bannlyst, også i Norge.

Norgesdemokratene fikk aldri adekvate svar på flere spørsmål stilt i brevs form til Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet sommeren 2021. Ikke minst var vi skeptiske til det hysteriske vaksinepresset, mangelen på sannferdig og lovpålagt informasjon om vaksinene til publikum, samt de instendige oppfordringene fra helsemyndigheter og politikere om at hele befolkningen måtte la seg vaksinere, inkludert barn og unge som beviselig overhodet ikke var i faresonen for alvorlig sykdom.

Det ble også manet frem hatefulle holdninger til alle som var skeptiske mot vaksinene samt smitteverntiltak som lockdown og munnbindbruk. Myndigheter, og medier som tydeligvis var/er under myndighetenes kontroll, bidro sterkt til dette.

At lindrende og legende medisin som Ivermectin og Hydrosyklorokin så tidlig og ivrig ble bannlyst, finner vi også suspekt. Leger som ville bruke disse midlene til forebyggende, lindrende og kurerende behandling, ble mobbet og utfrosset. Noen mistet sågar jobben, noen også legelisensen, selv i Norge. Samme skjebne risikerte leger som ville advare sine pasienter mot vaksinering. Dette finner ND svært alarmerende.

At personer som uttrykte høyst kvalifisert vaksineskepsis (som i ettertid har vist seg å være 100% berettiget),  ble betegnet som «statsfiender» av leder for Politiets Sikkerhetstjeneste i beste sendetid på nasjonal TV, er i seg selv et overtramp som burde ha avstedkommet en offentlig beklagelse fra norske myndigheter. At Statsministeren kalte vaksinering med noe vi da visste var farlige vaksiner for en borgerplikt, og at mange åpenbart ble tvunget til å vaksinere seg, er en nesten like stor skandale.

Allerede i 2021 kom det klare advarsler fra ulike hold om at vaksinering med en ikke utprøvd teknologi var et vanvittig og uforsvarlig eksperiment. Dette var bl.a basert på åpenbar fornuft som f.eks at man selvfølgelig ikke kan bruke hele befolkningen som forsøkskaniner, tidlige indikasjoner på at mange ble syke av vaksinene, samt at alvorlige langsiktige bivirkninger var indikert av kompetente medisinske kapasiteter (sensurert i media) og meget sannsynlige.

At de som lot seg vaksinere ikke fikk foreskreven info om generell risiko, samt om allerede konstaterte og mulige bivirkninger, mener ND er et svært alvorlig lovbrudd begått av norske myndigheter. Selv innholdsdeklarasjon for vaksinene manglet.

Det totalt ureserverte og uforsvarlige innsalget av uprøvde vaksiner, kombinert med manglende vilje og evne til å vise fornøden interesse for ordinær medisinering, bør etter ND’s mening nå undersøkes nærmere. Verden over garanterte WHO, statsoverhoder, helsebyråkrater, journalister og kjendiser i kor, med omtrent samme retorikk, at vaksinene var den eneste løsningen, og at disse midlene var «sikre og effektive». Dette må nå få et etterspill med konsekvenser for dem som garanterte.

Andre momenter:

Det har i ettertid vist seg at økonomi og folkehelse led kraftig under de pandemibegrunnede og unødvendige nedstengningene av Norge. Mange mistet uerstattelige år med utvikling og livskvalitet. Særlig ble mange unge hardt rammet. Mange av våre gamle måtte dø i ensomhet. Fortsatt lider altfor mange nordmenn av psykiske plager grunnet overdreven pandemifrykt og nedstengning av skoler og universiteter.

Nedstengningene krevde en total omlegging av Norges inntil 2020 nasjonale pandemistrategi som utelukket nedstengning. Hvorfor ble dette endret?

Videre ble WHO’s definisjon av pandemibegrepet endret (gjort mye romsligere), og siden har WHO også endret den grunnleggende definisjonen på hva en vaksine faktisk er. Hvorfor?

Det minner mistenkelig om en bevisst tilpasning til tiltakene som ble pådyttet verdens befolkning. Tiltakene fremstår i det lyset som et mål i seg selv. Da spør vi evt igjen: Hvorfor?

Når det gjelder kompensasjonen til næringslivet, hadde denne hele tiden åpenbare svakheter. Også dette ble påtalt tidlig, men innvendingene ble i store trekk ignorert og fortiet. Eksempelvis ble mange kritisk utsatte små og mellomstore virksomheter ikke kompensert fordi de ikke passet inn i den formen myndighetene hadde laget for å kvalifisere til kompensasjon. Ikke minst ble mange bedrifter som enten var under etablering, eller som av ulike årsaker ikke hadde gått med overskudd i årene før pandemien, avskåret med lite eller ingenting. Dette førte til mange tragedier når de måtte stenge døren etter pålegg fra myndighetene, uten å få erstatning. Vi vet at dette medførte tragedier, også selvmord.

Dette ser overhodet ikke bra ut. Dersom norske myndigheter unnlater å ta et grundig oppgjør med alt det tvilsomme som er sagt og gjort av de ansvarlige ifm Covid 19, med ditto tiltak og vaksiner, vil det bekrefte at det skamroste norske demokratiet, med sin angivelige åpenhet og respekt for borgernes ve og vel, kun er en blass illusjon.

Til slutt vil vi si at ND finner det svært tvilsomt, på grensen til kriminelt, at vaksinering med Covid-vaksine fortsatt anbefales av norske myndigheter. Vaksinering burde aldri ha vært igangsatt, og den burde i hvert fall ha vært stoppet for alle norske borgere våren 2021. Man kan ikke si at man ikke visste. Informasjon om farene forelå for dem som var interessert, og det har ikke manglet på kritiske spørsmål og advarsler.

At mye av det som har skjedd ifm covid 19, ikke minst vedr. innkjøpene av vaksiner til Norge, blir hemmeligholdt i 60 år, er i seg selv skandaløst. Mange, også vi i Norgesdemokratene, spør seg hva myndighetene skjuler. Før det norske folk får fullt innsyn, vil tilliten til norske myndigheter være lav. Ikke minst vil det være slik ved neste nasjonale krise. Det har ikke Norge råd til.

For øvrig har ND vedtatt å melde Norge ut av WHO ved første anledning. Kontrollen over det norske folks helse skal ikke overlates til det vi anser å være korrumperte overnasjonale organer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com