Norgesdemokratene
Strømskandalen: Demokratene og FrP med "kraftpakke" til Stortinget!

Strømskandalen: Demokratene og FrP med “kraftpakke” til Stortinget!

FrP fremmer i 9 forslag en «kraftpakke» med tiltak for Stortinget!

Stortingsrepresentant Marius A Nilsen skriver på sin nettside og viser bilder om forslagene:

“Høyre snudde endelig og ga i dag sin støtte til å kalle inn til ekstraordinært Stortingsmøte. Dette er på høy tid, og burde blitt gjort for lenge siden, og med kortere varsel enn nå. Møtet blir først berammet i september, men burde vært allerede i juli spør du meg. Regjeringen har ikke klart å løse noen av problemene med strømpriskrisen, og jeg har ingen tro på at de vil klare det framover heller. Det er derfor Stortingets rolle å instruere regjeringen til å handle!

Vi vil fremme våre 9 gode forslag som vil kunne gjøre en stor forskjell og hjelpe på situasjonen, hvis de blir vedtatt, under åpningen på dette møtet, og ser fram til, og forventer en rask og konstruktiv behandling av forslagene. Det haster med skikkelige tiltak som monner, som våre gjør!

Strømskandalen: Demokratene og FrP med "kraftpakke" til Stortinget!
Strømskandalen: Demokratene og FrP med "kraftpakke" til Stortinget!

Fylkesleder Torgny L. Bakken svarer:

Demokratene støtter med svært få innvendinger FrP´s 9 forslag, og ønsker følgende tilføyelser:

  • Stortinget ber regjeringen om å revurdere sin tilslutning til FN´s klimapolitikk og “Det grønne skiftet”.
  • Stortinget ber regjeringen erkjenne at såvel tilbudssiden som etterspørselssiden i energimarkedet er kraftig politisk styrt gjennom manipulative markedsinngrep som klimaskatter, klimaavgifter og klimasubsidier / statsgarantier. Stortinget ber regjeringen om å reversere alle slike markedsinngrep.
  • Stortinget ber regjeringen om å trekke Norge ut av Parisavtalen.
  • Stortinget ber sekundært regjeringen om at de norske skogenes Co2-opptak snarest tas inn i det såkalte klimaregnskapet.
  • Stortinget ber regjeringen erkjenne at den norske vannkraften må trekkes ut av børs, da det politisk villede, politisk skapte, og politisk styrte markedet er dysfunksjonelt og at normale markedsmekanismer må anses å være opphørt.
  • Stortinget ber regjeringen om at variable energikilder som eksempelvis solkraft og vindkraft, skal anses uønsket som en integrert del av det offentlige forsyningsnettet. Dette begrunnet i at de variable kraftkildene krever en tilsvarende oppbygging av balansekraft fra stabile energikilder, og i motsatt fall vil gjøre forsyningsnettet svært sårbart for planlagte strømutkoblinger.
  • Stortinget ber regjeringen spesielt om å stanse all offentlig finansiering og satsing på variable kraftkilder, til fordel for økt satsing på vedlikehold, oppgradering og modernisering av eksisterende vannkraftverk.
  • Stortinget ber sekundært regjeringen om å konsentrere sin fremtidige satsing kun på stabile kraftkilder, slike som eksempelvis vannkraft, termisk kraft, atomkraft og tidevannskraft.
  • Stortinget ber regjeringen stanse all offentlig støtte og finansiering til spesielt strømkrevende prosjekteringer som batterifabrikker og datalagringsfabrikker, og stille krav om at disse aktørene ved etablering i Norge vil måtte etablere sitt eget forsyningsnett, frikoblet fra det offentlige nettet.
Strømskandalen: Demokratene og FrP med "kraftpakke" til Stortinget!

Torgny Lars Bakken

Demokratene Vestfold Telemark
Fylkesleder

Redaksjonen kommenterer

Strømskandalen: Demokratene og FrP med "kraftpakke" til Stortinget!

Fyllingsgraden er eksepsjonelt lav i uke 32 med kun 50,1% fyllingsgrad. Dette er lavere enn gjennomsnittlig minimum de siste 20 årene som er på 51,7%.


Strømkrisen blir verre

Vi anser at strømkrisen forverres mot vinteren og at rasjonering må iverksettes, dersom ikke unormalt mengder med nedbør kommer i høst.

Strømskandalen: Demokratene og FrP med "kraftpakke" til Stortinget!
Roskreppfjorden magasin uke 32 – 2022