Norgesdemokratene
Demokratene er Norges beste miljøparti

Norges beste miljøparti

Det er Demokratene som er Norges beste miljøparti! Naturvernere skjønner ikke hvilke partier som vil ødelegge naturen.

I Aftenposten 17. august kan man lese en kronikk forfattet av Dag O. Hessen, Anne Sverdrup-Thygeson, Dag Hareide og underskrevet av lederne i fem naturvernorganisasjoner.

I kronikken heter det: «Vi har endret tre fjerdedeler av klodens landareal – dekket jorden med sement, asfalt, gressplener og intensivt jord- og skogbruk. Dette arealet har vi fylt med oss selv og våre husdyr. Om vi veier alle pattedyr på landjorden, utgjør vi mennesker 36 prosent av vekten. Våre husdyr står for 60 prosent. Bare usle 4 prosent er ville pattedyr – alt fra mus til elefanter.

Konsekvensen av at vi tar så mye plass, er at øvrige arter på kloden får for små arealer til å overleve.»

Videre heter det: «Living Planet Index har fulgt 20.000 populasjoner av mer enn 4000 arter, i hovedsak fugl, fisk og pattedyr. Disse populasjonene har i gjennomsnitt hatt en nedgang på 68 prosent siden 1970. At vi invaderer artenes leveområder, er den klart viktigste årsaken til denne massedøden, men også forurensing, overhøsting og klimaendringer bidrar.»

Forfatterne skriver også: «Noen tenker: Dette gjelder ikke i Norge. Her er så mye plass. Men våre villmarksområder krymper. For 100 år siden lå halvparten av landet 5 kilometer fra store tekniske inngrep. I dag er andelen redusert til en tiendedel.»

I et innslag på Dagsnytt 18 den 19. august utdypet Dag Hareide om kronikken. Hareide omtalte arealtap som følge av uvettig hyttebygging i Telemark, anlegg av motorvei i et fuglefredningsområde ved Lillehammer, at Norge skal tillate utslipp av giftig gruveslam i fjorder (jeg går ut fra at det dreier seg om kobbergruven i Kvalsund i Finnmark) og vettløse vindkraftutbygginger.

Jeg er hjertens enig med Dag Hareide i alt han klager på hva gjelder ødeleggelse av natur!

Hareide og de andre kronikkforfatterne bommer derimot totalt på hvilke partier som er best i forhold til naturødeleggelse. I kronikken heter det således: «Naturvernforbundet har spurt partiene om en rekke tiltak mot naturtap. Det er betydelig forskjell mellom partiene. De havner i tre grupper: De beste er SV, MDG, Rødt og Venstre.»

Arealtap

Hareide forstår ikke hva som skaper arealtapene. Grunnen til at vi legger stadig mer av Norge under «sement, asfalt, gressplener og intensivt jord- og skogbruk» er veldig enkelt:

Befolkningen i Norge vokser veldig hurtig, og befolkningsveksten skyldes innvandring.

SV, MDG og Rødt elsker innvandring.

Innvandringen resulterer i høy befolkningsvekst. For å gjøre plass til alle de nye menneskene må vi ofre stadig mer natur.

I motsetning til Hareides favorittpartier, vil Demokratene føre en uhyre restriktiv innvandringspolitikk. Resultatet vil bli kraftig reduksjon av befolkningsvekst med tilhørende reduksjon i arealtapene!

Demokratene har også viet klassisk naturvern betydelig oppmerksomhet i partiets nye program.

Vindturbiner

Hareide påpeker med rette at arealtap ikke er det eneste miljøproblemet. Vi ødelegger naturen ved å bygge vindturbiner. Vindturbinene skjemmer naturen, og det bygges også ødeleggende veier og kraftlinjer i naturområdene hvor turbinene legges. Verst av alt er er at turbinene hakker i filler fugler og store mengder insekter. Rød-listede arter som den mektige kongeørnen er blant disse.

To av Hareides favorittpartier: Venstre og MDG er positive til å ødelegge norsk natur med flere vindturbiner. Rødt er imot motstander av utbygging av ny vindkraft, men også her er Demokratene mest miljøvennlig:

Vi vil ikke bare stanse utbygging av ny vindkraft, men også fjerne eksisterende vindturbiner og reparere naturen der de står.

Gruveslam og Det «grønne» skiftet

Hareide trekker i Dagsnytt 18 frem at Norge skal tillate dumping av gruveslam i havet. Jeg går ut fra at Hareide sikter til dumping av slam fra en kobbergruve i Kvalsund i Reppafjorden. Reppafjorden er en vernet nasjonal laksefjord med viktig bestand av atlantisk villaks. Det er også en viktig gyteplass for blant annet torsk.

Demokratene har ikke behandlet spørsmålet om dumpingen av dette slammet, men jeg deler til fulle Hareides skepsis.

Nok en gang skjønner Hareide ikke hva slags partier han støtter. Hareides tre favoritter er alle tilhengere av «Det grønne skiftet» bort fra fossil energi. Dette skiftet er basert på en ikke bevist teori om at CO2-utslipp har stor innflytelse på klimaet. Det grønne skiftet innebærer elektrifisering av samfunnet. Elektrifiseringen resulterer i enorm vekst i behovet for nettopp kobber.

Demokratene er motstander av det såkalte grønne skiftet. Vi foretrekker miljøvennlig energi basert på vann og gass, fremfor miljøfiendtlig teknologi som krever naturødeleggende gruver og vindkraft.

Hareide vet mye om klassisk miljøvern. Det er derfor trist at han råder velgerne til å stemme på partier som vil ødelegge miljøet med høy befolkningsvekst, bygging av vindturbiner og miljøfiendtlig elektrifisering av samfunnet.


Norges beste miljøparti

Christen Krogvig

Leder i Demokratene Viken.


Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.