Norgesdemokratene
Marcus så håp for Norge da Geir tok over ND og er listetopp i Frogner

Marcus så håp for Norge da Geir tok over ND og er listetopp i Frogner

1995-modellen Marcus Moltzau Christiansen er Norgesdemokratenes førstekandidat til bydelsutvalget for Frogner bydel i Oslo. Han er alltid åpen for en god diskusjon, og ønsker det beste for sin bydel og for Oslo. Derfor ønsker han å gjøre grep for å bedre byens fremtidsutsikter og styrke fremtidstroen.

Se presentasjonen av 80 kandidater på 80 dager frem mot 10. september på demokratene.org/kandidater.

Marcus så håp for Norge da Geir tok over ND og er listetopp i Frogner
Videopresentasjon kommer senere
 1. Hva var det som fikk deg til å bli politisk interessert? Og hva er det som motiverer deg til å stille til valg for Norgesdemokratene?

Politikk er styring av samfunnet, og god politikk dreier seg om styring av samfunnet til det beste for innbyggerne. Min politiske interesse har alltid vært til stede, og i takt med at det stadig utøves en dårligere politikk fra våre styringsorganer har også mitt politiske engasjement vokst de senere år. Jeg er heller ikke personen som tier mens våre politikere kjører samfunnet på grunn, og særlig ikke når det i mange tilfeller dreier seg om irreversible prosesser, som avgivelse av landets suverenitet samt voldsomme endringer i befolkningssammensetning gjennom masseinnvandring fra den tredje verden.

Da Geir Ugland Jacobsen meldte seg inn i Norgesdemokratene (daværende Demokratene) øynet jeg håp for at den destruktive utviklingen kunne snus, og meldte meg selv inn i partiet. Da Øyvind Eikrem ble lokallagsleder i Trondheim, hvor jeg jeg var bosatt i på tidspunktet, ble jeg også aktiv i partiet. Like mye som at det er et ønske anser jeg det som en plikt å bidra for å bevare et trygt samfunn med en følelse av tilhørighet. Det er for meg ikke et alternativ å sitte pent på min stol og overvære at Norges suverenitet svekkes, nordmenns livskvalitet reduseres og våre tradisjoner gradvis går til grunne. Vi har mye å være stolte av, og de viktigste privilegiene vi har i Norge i dag er et resultat av tidligere generasjoners slit. Vår trygghet er ikke ufortjent, og også kommende generasjoner fortjener å nyte godt av det landet som våre forfedre har bygget, og å ha særegenheter og en kulturarv å være stolte av.Da må det føres en ansvarlig politikk i dag. 

For en nasjonalstat som Norge erfølelsen av nasjonal tilhørighet nødvendig for opprettholdelse av et velfungerende samfunn, da vår samfunnsmodell er basert på nettopp sterkt nasjonalt samhold. Stortingspartienes pågående kampanjer for å bryte ned nasjonal stolthet og splitte opp folket i grupper er dermed mildt sagt uheldig, da den svekker tilliten mellom innbyggeren og tiltroen til samfunnet for øvrig. Denne utviklingen må snus. Vi må igjen begynne å la Norges ve og vel være styrende for politiske beslutninger som fattes. Dette er ingen heksekunst, og krever kun en grunnleggende virkelighetsforståelse samt handlekraft. Dette har Norgesdemokratene, og vi er beredt på å sette Norge først om vi velges inn i styrende organer.

 1. Hva er din bakgrunn, og hva har du gjort tidligere som du kan ta med deg videre inn i kommune/fylkesting?

Etter videregående skole avtjente jeg førstegangstjenesten i marinen, som sonaroperatør på en minesveiper. Jeg har alltid vært realist og liker å forholde meg til den virkelig verden. I 2022 fullførte jeg min grad som sivilingeniør innen byggteknikk ved NTNU (tidligere NTH). Etter endt studium har jeg arbeidet som sporingeniør i jernbanen. Kompetanse fra utdanning og arbeidsliv har gjort meg enda mer dreven på å raskt sette meg inn i sammensatte problemstillinger. Den store likheten mellom tekniske og politiske problemstillinger, er nettopp at man systematisk må tilegne seg oversikt og forståelse, og deretter se på reelle løsninger med konsekvenser, for så å vekte disse mot hverandre.

I dagens administrasjon av bydelen og byen for øvrig fattes en rekke forunderlige bestemmelser, som i liten eller ingen grad gagner byens innbyggere. Mens stadig mer penger øses ut over en lav sko til formål som ikke tjener noen, så øker bystyret kommunens gjeld samtidig som de øker skattene for byens borgere for å finansiere sløseriene. Dette er en hån mot skattebetalerne, som loppes unødvendig uten at samfunnet får noe tilbake. Pengene bør brukes på å sikre innbyggerne god infrastruktur og gode offentlige helse- og velferdssystemer, som å løfte eldreomsorgen opp på et verdig nivå. Det er et klart behov for et parti som setter ting i sammenheng og belyser og stiller spørsmål ved mange av de valgene som tas. Dette er jeg godt skodd for om jeg blir valgt inn. Forvalting av skattepengene er å bruke andres penger og må gjøres med aktsomhet slik at pengene blir brukt der de trengs og kommer tilbake til borgerne. Det samme gjelder når man tar beslutninger angående noens hjemsted; det å bevare lokal identitet er viktigere enn et behov for voldsom forandring i form av sanering og fortetting. Hvis jeg blir valgt inn i bydelsutvalget skal det ikke stå på handlekraft.    

 1. Hvordan har dine personlige erfaringer og opplevelser påvirket din politiske tenkning og engasjement?

Jeg er født og oppvokst i Lørenskog på en tid før bygda ble forvandlet til en multikulturell drabantby. Her har jeg hatt en fin oppvekst og alltid følt en tilknytning til hjemstedet. Min tippoldefar flyttet hit på slutten av 1800-tallet da han fikk seg jobb på den lokale limfabrikken. Stedet har imidlertid gjennomgått en uheldig transformasjon de senere år, og nå føler jeg meg definitivt mer hjemme på Frogner i Oslo. Fra egne erfaringer vet jeg hvor raskt et lokalsamfunn kan forandre seg med politikere som ønsker voldsom endring, eller som mangler evnen til å ta nødvendige grep når ting går i en uønsket retning. Jeg ser derfor viktigheten av å ta vare på Frogners identitet, og at den flotte historien og arkitekturen bevares. 

Min vilje til å jobbe for det som er riktig uavhengig av flertallets oppfatning av en sak vil være en nøkkelegenskap om jeg blir valgt inn i bydelsutvalget. Særlig med tanke på at flertallets oppfatting i stor grad vil speile medias oppfatning, damange store medier tenderer til å tilbakeholde relevant informasjon. Begrunnelsen er visst at informasjonen ikke er politisk korrekt, og at borgerne derfor heller ikke må få kjennskap til den. Norgesdemokratene mener at alle kortene må ligge på bordet når viktige avgjørelse skal fattes.

 1. Hvem er dine største forbilder eller inspirasjonskilder, og hvordan har de påvirket deg som person?

  Her kan jeg trekke frem noen svært kunnskapsrike og reflekterte personer som står frem i offentligheten og formidler viktig synspunkter innenfor sine ekspertområder, også synspunkter som møter sterk motstand. Dette gjør de til tross for at dette kan skade deres renommé. Asle Toje (medlem av Nobelkomiteen), Mette Kalager (Lege og professor ved UiO og Oslo Universitetssykehus), og Ivar Giæver (norsk nobelprisvinner i fysikk) er eksempler på dette, og de er definitivt til stor inspirasjon for meg.
 2. Hvordan ville du beskrive din arbeidsstil, og hvordan vil dette påvirke din rolle som kandidat og eventuelt som folkevalgt politiker?

Jeg vil arbeide systematisk og målrettet for å få gjennomslag for vår politikk. Jeg er dessuten glad i å prate med folk, noe som kommer godt med ute på valgboden. Gjennom vinteren har jeg hatt gleden av å prate med mange trivelige Osloborgere på valgbod, ettersom vi tjuvstartet valgkampen med noen måneder i år. 

 1. Hva er noen av de viktigste sakene for deg lokalt, nasjonalt og internasjonalt og hvordan vil du personlig bidra til å få disse sakene på dagsordenen?

Uansvarlighet er et stikkord for politikken som i dag føres, både på lokalt og nasjonalt nivå. Videre følger noen av områdene hvor det kreves endring. 

Nei til hemningsløs sløsing med felleskapets midler
Oslo kommunes gjeld har økt fra 35 mrd kr i 2014 til 62 millarder kroneri 2021. Det rødgrønne byrådet har dermed økt byens gjeldmed 3,8 milliarder kroner per år for å finansiere sine sløserier. Et av deres nyere påfunn er at vi skal bruke 9,3 mrd av felleskapets midler på fangst av karbon på Klementsrud, hvorav seks milliarder av disse skal tas direkte fra kommunekassen vår. Og dette er før de vanlige budsjettoverskridelsene. Det finnes ingen forholdsmessighet i det de bruker penger på, og vi ser hvordan deres uansvarlige politikk slår rett tilbake på innbyggerne i form av økte skatter, økte kommunale avgifter og økt kommunal gjeld som gir mindre penger og dårligere kommunale tjenester i fremtiden. Vi i Norgesdemokratene vil bringe ansvarlighet og anstand tilbake i styrende organer og erklære sløsefesten for over. Pengene skal utelukkende brukes der samfunnet får noe tilbake, og ikke på symbolpolitikk og propaganda. Eiendomsskatten som de rødgrønne innførte må fjernes.

Ja til en trygg by
Malmø er ingen foregangsby for Oslo, men et skrekkeksempel på hvordan en skandinavisk by med gode fremtidsutsikter effektivt kan omvandles til en fremmed krigssone. Dagens politikere anvender likevel Malmøs oppskrift på Oslo, og lar det skure og gå til tross for økende utrygghet i byen. Da bør det ringe en alarmklokke for alle Osloborgere som har byen sin kjær. Vi må bekjempe ghettofisering av byen og umiddelbart sette en stopper fortilkomsten av velferdsmigranter.

Ja til selvbestemmelse
Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Det at vi er frie og selvstendige innebærer at vi skal bestemme våre egne lover, og ikke manisk implementere EU sitt lovverk og EU-retningslinjer. Norge er vårt, og landets videre utviklingmå ligge i nordmenns hender og ikke i praksis besluttes av EU-politikere i Brüssel.

Vannkraften tilhører folket
Den nye energipolitikken gjør nordmenn fattige i eget land.Til tross for at Norge produserer rikelig med strøm, så går nordmenn ut som de store taperne, på grunn av norske politikere som ofrer eget folk for å bli helter internasjonalt. Pengene staten tjener på eksporten kommerheller ikke mannen i gata til gode, men inngår i floden av sløsing med det offentliges midler. Resultatet er at nordmenn blir fattigere, har det kaldere og får redusert livskvalitet samt at norsk industri går nedenunder. Europa derimot har all grunn til å juble over Norges strømpolitikk. Her kreves en helomvending, hvilket kan gjøres med et pennestrøk. Våre sittende politikere vegrer seg imidlertid for dette, og bør snarest byttes ut.

 1. Hvis du skulle formulere ditt sentrale budskap til den norske samfunnsdebatten på noen få setninger, hva ville du sagt?

Vi må gjenvinne fremtidstroen. Jo lenger vi kjører landet ned i grøfta og tar ugunstige valg for Norge, desto mer krevende blir det å gjenopprette et trygt og kjærtland.

 1. For de som vil sette seg dypere inn i sakene du brenner for, hvilke bøker, kommentatorer eller nettsteder vil du anbefale?

Avisen Document.no og podkasten Wolfgang Wee Uncut er generelt gode informasjonskanalersom også formidler informasjon og refleksjoner som de store mediene ikke vil ta i. Et par konkrete anbefalinger er: 

Mette Kalager omden norske pandemihåndteringen

Miniserie med Asle Toje: Gullbrikkespillet

 1. Kan du fortelle litt om hvordan det er å være offentlig engasjert i Norgesdemokratene?

Det føles betydningsfullt ågjøre en innsats for sine medborgeres ve og vel, og for kommende generasjoner. I partiet møter jeg fornuftige og likesinnede mennesker, som i likhet med meg ser hvor vi er på vei og som ønsker å gjøre en innsats for folk og fedreland. Det er engasjerende å være en del av partiet og å være med og finne løsninger på de utfordringer vi står ovenfor.