Norgesdemokratene
Vidar Sollie (57) er Norgesdemokratenes listeopp i Alna, Oslo

Vidar stiller til valg i bydel Alna i protest mot bombompengeranet

Norgesdemokratenes Vidar Sollie (57) er en av åtte listetopper i bydelene i Oslo, og han mener at veistandarden i Alna er skammelig. Han er også glad for å være medlem i et fredsparti som er motstander av å pøse på med våpen i stedet for reelle fredssamtaler. Vidars motto er “Det enkle er ofte det beste!”

Se presentasjonen av 80 kandidater på 80 dager frem mot 10. september på demokratene.org/kandidater.

Hva var det som fikk deg til å bli politisk interessert? Og hva er det som motiverer deg til å stille til valg for Norgesdemokratene?

Jeg har blitt politisk interessert da jeg føler de etablerte politikerne har mistet alt av sunn fornuft. Føler at de sløser med landets ressurser og våre skattepenger. Ser ingen stor forskjell av betydning på de etablerte partiene på Stortinget. Føler at de ikke representerer folkets meninger lenger. De jobber kun for seg selv.

Hva er din bakgrunn, og hva har du gjort tidligere som du kan ta med deg videre inn i kommune/fylkesting?

Når det gjelder bakgrunn ser jeg det som viktigst at man har arbeidserfaring. Jeg begynner å nærme meg 40 år i arbeidlivet og det vil jeg si er den viktigste erfaringen jeg har. Mange politikere i dag har aldri vært ute i arbeidslivet.

Hvordan har dine personlige erfaringer og opplevelser påvirket din politiske tenkning og engasjement?

Jeg synes det tas mye ulogiske avgjørelser med våre naturressurser og skattepenger. Noen eksempler er: Hvorfor selger vi billig strøm ut for så å kjøpe dyrt tilbake. Hva får politikerne til å tro at lille Norge kan redde hele verden med hensyn til klima. Hvordan har det seg at hardt kriminelle slippes fri etter kort soning. For meg virker det som alle de nåværende politiske partier på Stortinget har mistet all fornuft. Dette gjenspeiler seg på alle områder.

Hvem er dine største forbilder eller inspirasjonskilder, og hvordan har de påvirket deg som person?

Nasjonalt er alle som står på for Norgesdemokratene forbilder. Vi er alle personer som tør å stå opp og si vår mening.

Internasjonalt vil jeg fremheve tidligere presidenter som Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov som virkelig gikk inn for å skape fred i verden. Dette i motsetning til i dag hvor det pøses på med mer våpen. Det gjøres for lite for å skape fred. Fredssamtalene har uteblitt.

Hvordan ville du beskrive din arbeidsstil, og hvordan vil dette påvirke din rolle som kandidat og eventuelt som folkevalgt politiker?

Jeg liker å være nøye i det jeg gjør og bruke et språk der alle forstår hva jeg sier og mener.

Hva er noen av de viktigste sakene for deg lokalt, nasjonalt og internasjonalt og hvordan vil du personlig bidra til å få disse sakene på dagsordenen?

Saker lokalt: Bedre veistandard, mer parkeringsplasser, gratis parkering ved alle kjøpesentre, gratis eller 2-3 timers gratis parkering ved sykehjem, legevakt og sykehus, mer synlig politi i Oslos gater.

Saker nasjonalt: Generelt strengere straffer for alvorlig kriminalitet, bevæpnet politi, vanskeligere å få norsk statsborgerskap, mulighet for å miste ervervet norsk statsborgerskap f. eks ved alvorlig kriminalitet eller gjentatte kriminelle handlinger, Forvalte skattepenger og naturressurser på en helt annen måte enn i dag, fjerne alle landets bomstasjoner

Internasjonalt: Stoppe pengestøtte til korrupte land og regimer, si opp EØS avtalen, ut av Schengen.

For å få disse sakene på dagsordenen ville jeg bruke min posisjon i det fora jeg er valgt inn i for å fremme forslagene.

Hvis du skulle formulere ditt sentrale budskap til den norske samfunnsdebatten på noen få setninger, hva ville du sagt?

Norge bør innføre mer direkte demokrati. Det bør bli flere saker som bør bli avgjort med folkeavstemninger. Som et godt eksempel kan nevnes EØS avtalen.

For de som vil sette seg dypere inn i sakene du brenner for, hvilke bøker, kommentatorer eller nettsteder vil du anbefale?

Nettsteder: Document, inyheter, Rights
Bøker av Hege Storhaug, Shukira Hansen

Kan du fortelle litt om hvordan det er å være offentlig engasjert i Norgesdemokratene?

Norgesdemokratene er et parti som bygger på sunn fornuft og skiller seg følgelig ut fra de etablerte patiene på Stortinget i dag. Følgelig blir man sett på som kanskje litt “rar” for at vi har annerledes og enkle løsninger. Jeg liker slagordet “ofte er det enkle det beste”.