Norgesdemokratene
Arne Østreng stiller som en sterk kandidat til å komme inn i bydelsutvalget i Nordre Aker for Norgesdemokratene

Arne vil ha slutt på dyre prestisjeprosjekter i Oslo, og derfor er han listetopp i Nordre Aker

Som Norgesdemokratenes eldste listetopp tar Arne Østreng (75) med seg masse erfaring fra en lang karriere i Innovasjon Norge med å legge til rette for gründere. Dette tar han med seg inn i politikken når han stiller som listetopp i Nordre Aker, samt nummer fem på Norgesdemokratenes bystyreliste i Oslo.

Arne mener Norgesdemokratenes politikk vil gjøre Oslo til et bedre sted, både  for næringslivet og innbyggerne. I tillegg til å stille til valg, er han også leder for et av de to lokallagene i Oslo, Oslo Nord, i tillegg til at han er organisatorisk nestleder for Norgesdemokratene Oslo.

Se presentasjonen av 80 kandidater på 80 dager frem mot 10. september på demokratene.org/kandidater.

Arne Østreng stiller som en sterk kandidat til å komme inn i bydelsutvalget i Nordre Aker for Norgesdemokratene
Arne Østreng stiller som en sterk kandidat til å komme inn i bydelsutvalget i Nordre Aker for Norgesdemokratene

Hva var det som fikk deg til å bli politisk interessert? Og hva er det som motiverer deg til å stille til valg for Norgesdemokratene?

Jeg har helt siden ungdomsårene vært interessert i samfunnsutvikling, noe som ledet til interesse for og aktiv deltakelse i politisk virksomhet.

Det motiverer meg å stille til valg for det eneste partiet som virkelig arbeider for å fremme norske interesser.

Hva er din bakgrunn, og hva har du gjort tidligere som du kan ta med deg videre inn i kommune/fylkesting?

Jeg er utdannet siviløkonom og har i hele min yrkesaktive periode arbeidet med tilrettelegging for næringsutvikling i Norge, både med gründere og med små og store bedrifter innenfor de fleste bransjer. Jeg mener at denne yrkeserfaringen er viktig å ha med seg i politisk arbeid. Jeg har videre lenge vært engasjert i sosialt arbeid og menighetsarbeid.

Hvordan har dine personlige erfaringer og opplevelser påvirket din politiske tenkning og engasjement?

Politikere flest er altfor opptatt av egen karriere, eget parti og forhold som ikke nødvendigvis gavner Norge og det norske folk. Jeg oppfatter Norgesdemokratene som et parti som virkelig vil være et talerør for velgerne og medvirke til demokratiske og gode løsninger for folk flest.

Hvem er dine største forbilder eller inspirasjonskilder, og hvordan har de påvirket deg som person?

Jeg ser opp til politikere som har evnen til langsiktig planlegging og gjennomføring av politikk samtidig som de kan være med på å løse mer akutte og kortsiktige utfordringer. Politikere må være lagspillere og hele tiden huske på at de er tillitsvalgte talspersoner for velgerne. Det finnes flere dyktige politikere. Av norske politikere synes jeg Carl I Hagen bør nevnes.

Hvordan ville du beskrive din arbeidsstil, og hvordan vil dette påvirke din rolle som kandidat og eventuelt som folkevalgt politiker?

Jeg anser meg selv for å være en typisk lagspiller og opptatt av å lytte til andres meninger. På dette grunnlaget vil jeg kunne medvirke til klare beslutninger.

Hva er noen av de viktigste sakene for deg lokalt, nasjonalt og internasjonalt og hvordan vil du personlig bidra til å få disse sakene på dagsordenen?

Min oppgave som politiker er å fremme Norges og det norske folks interesser. Vi kan gjerne samarbeide med andre, men vi må ikke la overnasjonale organisasjoner ta styringen over det som skal skje i Norge samt påføre oss store kostnader.

Når det gjelder Oslo, vil jeg medvirke til at Norgesdemokratenes ønske om å gjøre Oslo til den åpne og næringsvennlige byen som den engang var, blir gjennomført. Unødvendige og overdrevne trafikkhindringer må fjernes, slik at byen blir mer tilgjengelig og hensiktsmessig for enkeltpersoner og næringsliv. Bomringer må fjernes, og fjernede parkeringsplasser må erstattes i antall. Hensynet til gående og syklende skal ivaretas. Kollektivtilbudet må opprettholdes og styrkes etter behov.

Norgesdemokratene må arbeide for at det blir en slutt på unødvendige, politiske prestisjeprosjekter som koster skattebetalerne dyrt i form av bompenger og eiendomsskatt. Det kommunale byråkratiet må forenkles.

Jeg er opptatt av at Norgesdemokratene vil bevare gode bomiljøer for unge og gamle og beskytte disse mot spekulative fortettingsprosjekter. Markagrensen må beholdes som den er, da marka er et viktig rekreasjonsområde for byens innbyggere. 

Det er videre viktig å arbeide for

Norgesdemokratene ønske om et vesentlig løft innenfor helse- og omsorgstjenestene, slik at brukerne kan oppleve et mer verdig tilbud og de ansatte en enklere hverdag. Ullevål sykehus må bevares. Det må videre skje en nødvendig gjennomgang og styrking innenfor barnevernsektoren.

Til sist vil jeg nevne viktigheten av Norgesdemokratenes ønske om prioritering av tiltak innenfor skolesektoren for å oppnå ro og orden, gode læremiljøer og en interessant og trygg arbeidsplass for lærere.

Hvis du skulle formulere ditt sentrale budskap til den norske samfunnsdebatten på noen få setninger, hva ville du sagt?

Et sentralt budskap i den norske samfunnsdebatten er at politikere skal være folkets tjenere og ikke omvendt. Politikerne skal fremme Norge og det norske folks interesser. Norgesdemokratene baserer sin politikk på verdiene i den kristne kulturarven, dvs menneskeverd, forvalteransvar og nestekjærlighet. Jeg ønsker å fremme en politikk som gir økt frihet og trygghet for borgerne.

For de som vil sette seg dypere inn i sakene du brenner for, hvilke bøker, kommentatorer eller nettsteder vil du anbefale?

Det er viktig å følge med i norske og utenlandske media for å kunne danne seg et sammensatt og helhetlig bilde av det som skjer i verden.

Kan du fortelle litt om hvordan det er å være offentlig engasjert i Norgesdemokratene?

Som offentlig engasjert i Norgesdemokratene registrerer jeg at mange er enige i vår politikk, men at det fortsatt er en vei å gå for en del personer for at de skal stemme på oss. Gammel vane er vond å vende for mange. Jeg merker også en viss skepsis til oss fordi vi blir stemplet som ytterliggående i enkelte saker. Det er vi ikke. Vi er bare tydelige.