Norgesdemokratene
Høringssvar om "Et forbedret pensjonssystem".

Høringssvar om «Et forbedret pensjonssystem» – 21.10.22

Demokratene er kritiske til sentrale premisser som ligger til grunn for forslagene som inngår i “Et forbedret pensjonssystem”.

Vi ber derfor om at forslaget revurderes.

Utvalget foreslår som kjent følgende:

  • Aldersgrensene i pensjonssystemet bør økes
  • Minsteytelsene i pensjonssystemet bør følge den generelle velstandsutviklingen
  • Uføre bør sikres en rimelig alderspensjon

Demokratene er naturligvis helt enige i at minsteytelsene i pensjonssystemet skal følge den generelle velstandsutviklingen, og at uføre skal sikres en fornuftig alderspensjon.

Vi stiller oss samtidig avvisende til vurderingen om at aldersgrensene i pensjonssystemet bør økes. Dette er langt ifra en uunngåelig naturlov, men heller en konsekvens av de elendige politiske prioriteringene som foretas i Norge.

At «aldersgrensene i pensjonssystemet bør økes», betyr i praksis at nordmenn flest skal arbeide lengre for samme pensjon som tidligere. Dette er en urimelig og uheldig samfunnsprioritering.

Samfunnsutviklingen de seneste tiår har vært sterkt preget av økt automatisering og digitalisering.

Det burde bety mindre behov for langvarig manuelt arbeid i befolkningen, ikke motsatt. Samtidig har Norge fått en betydelig nasjonal velstandsøkning.

Utredningen drøfter ikke de reelle grunnene for hvorfor det likevel er nødvendig med økte aldersgrenser: Dette handler jo om prioriteringer av Statens inntekter.

Demokratene foreslår at pensjonsalderen ikke økes, men heller at ressurser overføres fra andre områder i statsbudsjettet.

Kostnadene for velferdsinnvandring til Norge er enorme, og ressursene må brukes på eget folk og pensjonister.

Samtidig bruker Norge i overkant av 40 milliarder kroner hvert år på bistand til andre land. Sammenligningsvis utgjør hele forsvarsbudsjettet litt over 60 mrd.

I tillegg til innvandring og bistand finnes det mange andre budsjettposter hvor pengebruken bør reduseres kraftig.

Demokratene krever at våre ressurser brukes på å gi norske pensjonister en verdig og trygg alderdom.

Med en slik prioritering, er det ikke nødvendig at pensjonsalderen stadig økes til fordel for andre politiske formål.

Vi viser for øvrig til vårt partiprogram: https://demokratene.org/program/


Høringssvar om «Et forbedret pensjonssystem» – 21.10.22

Øyvind Eikrem

Politisk nestleder, Demokratene