Norgesdemokratene
Klassifisering av Apekopper

Høringssvar om Apekopper

Hvor langt skal Norges befolkning strekke seg, for hvor mange?

Kvittering på innsendt høringssvar på Høring – forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven
Høringens saksnummer: 22/3219
Høring: Høring – forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven
Levert: 08/17/2022 21:59:55
Svartype:
Jeg svarte som: Politisk parti
Avsender: Demokratene
Kontaktperson: Øyvind Eikrem
Kontakt e-post: oyvind.eikrem@ntnu.no

Høringssvar om å klassifisere apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom – 16.08.22


Demokratene er meget kritiske til forslaget om å klassifisere apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom. Vi ber følgelig om at forslaget avvises.

Høringsnotatet legger fram argumenterer med et hypotetisk scenario som har meget få solide holdepunkter. Derfor er det vanskelig å slutte seg til konklusjonene om de oppstilte resonnementene.

Folkehelseinstituttet vurderer at det er svært liten sannsynlighet for en epidemi av apekopper i Norge. Likevel ønskes en klassifikasjon av apekopper som kan få meget omfattende konsekvenser for landets innbyggere.

Det uttrykte ønsket om å klassifisere apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom, peker i retning av en klar tendens, forsterket i senere tid, hvor makt konsentreres på få hender; og utenfor de ordinære demokratiske prosessene.

Dette anser Demokratene at er en klart uheldig myndighetsutvikling.Vi anser at de allerede foreliggende lovene og rammeverket i Norge, for håndtering av framtidig farlig smitte, allerede er inngripende for folks allmenne friheter.

Alle tiltak for å håndtere smitte, må ta de negative sidene for befolkningene, ved nye bestemmelser, på stort alvor.

Tiltak må stå i et rimelighetsforhold til den antatte foreliggende trusselen fra sykdom.

Det konstateres videre, at folkets tillit til myndighetenes evne til å håndtere helsespørsmål, er blitt kraftig svekket siden mars 2020. C19–håndteringen har vært høyst tvilsom på flere vis.

En bedre underbygning av (for mange) skjebnesvangre påstander om smitte og smittevern savnes, og generelt større etterrettelighet fra myndighetenes side.

Viktig informasjon meddelt publikum under C19-perioden har vært direkte feil. Det er denne feilaktige informasjonen som har underbygget tvang og press som har gitt store negative konsekvenser for individer og samfunn.

Vi kan ikke se at norske politikere og helsemyndigheter har tatt dette tilstrekkelig innover seg.

Demokratene er videre meget bekymret for den allmenne tendens ved stadige endringer i lovverket i Norge som gir et økende undertrykkingspotensial av egen befolkning. Smittelovgivning er et godt eksempel på dette.

Videre er bruken av lite gjennomsiktig og allment lite forståelig faglig ekspertise som grunnlag for å legitime upopulære politiske beslutninger med store inngrep i folks liv, et betydelig demokratisk problem.

Vi viser videre til vårt partiprogram i delen om vaksinering:https://demokratene.org/program


Høringssvar om Apekopper

Øyvind Eikrem

Politisk nestleder i Demokratene