Norgesdemokratene

Demokratene svarer LO

LO spør – hva svarer partiene?
Alle de etablerte stortingspartiene har fått et spørreskjema fra LO som partier utenfor stortinget ikke har fått.
Demokratene har selv tatt initiativ til å besvare LOs spørreskjema – kontra stortingspartiet FrP som ikke har våget å besvare LOs spørsmål. Og for en gang skyld kan Demokratene rose LO for å ha tatt opp EØS-avtalen som et arbeidslivs-spørsmål.
Nederst på denne siden finner du lenke til hva de etablerte stortingspartiene har svart.

1.  LO-krav: At den generelle adgangen til midlertidige ansettelser oppheves.
Svar: Delvis enig! Demokratene ønsker en reduksjon av deltidsansettelse for å fremme forutsigbare og stabile arbeidsforhold. Demokratene vil sette strengere krav for stat og kommune om å tilby faste og fulle stillinger.

2.  LO-krav: At staten øker sitt bidrag ved innføring av en ny, mer rettferdig og forutsigbar AFP-ordning.
Svar: Demokratene er glade for at det jobbes med å tette kvalifikasjons-fellene til avtalefestet pensjon (AFP), som ble innført som en livsvarig ordning i 2011. Vi tør likevel å nevne at ordningen har sklidd helt ut fra det opprinnelige i 1988, der eldre og slitne arbeidstakere kunne gå av med en slik ordning i alderen 62-67 år. Demokratene er positive til at mennesker som har bidratt til samfunnet via arbeid og skatt blir honorert for dette gjennom AFP og obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

3.  LO-krav: At statlig eierskap opprettholdes minst på dagens nivå, herunder dagens eierskap i Statskog, Equinor, Statnett og Statkraft.
Svar: Enig! Demokratene har ikke privatiseringsiver i disse eksemplene. Heller ikke når det kommer til den norske jernbanen.

4.  LO-krav: At offentlige velferdstjenester ikke skal privatiseres og konkurranseutsettes.
Svar: Gitt like rammer (økonomi, bemanningskrav etc..) for offentlige og private velferdstjenester skiller ikke Demokratene på dette. Men det bør være et prosentvis antall flere offentlige tilbud. Kommersielle barnehager osv. skal likevel ikke diskrimineres så lenge lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår er de samme. Demokratene finner det spesielt om det skulle forekomme superprofitt ved like rammer for offentlig og private. Da må man se på om det økonomiske innen rammene må krympes inn. Når det kommer til barnevern og asylbaroner bør disse etatene være fullt ut offentlig styrt. På den annen side finner Demokratene det svært uheldig at LO er for «frihandelsavtalen» TiSA som er ensbetydende med ekstrem nasjonal overstyring i retning full-privatisering.

5.  LO-krav: At Norges-modellen for et seriøst arbeidsliv skal innføres, og gjennom dette sikre at det ved alle offentlige innkjøp skal stilles krav om blant annet om bruk av fagarbeidere, lærlinger og ryddige lønns- og arbeidsvilkår.
Svar: Enig! Demokratene ønsker alle seriøsitetsmodeller i arbeidslivet velkommen.

6.  LO-krav: At muligheten til søndagsåpne butikker ikke utvides.
Svar: Demokratene ønsker at kommunene selv skal bestemme hvorvidt butikkene skal kunne holde åpent på søndager. Folket og næringslivet har forskjellige behov i vårt lange land.

7.  LO-krav: At feriepengetillegget for arbeidsledige og permitterte gjeninnføres som en varig ordning.
Svar: Enig! Demokratene ønsker ikke å assosieres med velferds-kuttene utført av nåværende regjering.

8.  LO-krav: Garantert læreplass til alle unge som velger fag- eller yrkesutdanning.
Svar: Selvsagt enig! Spesielt viktig med tanke på EØS-avtalens ringvirkninger i norsk arbeidsliv som fortrenger norsk framtidig arbeidskraft. Bedriftene må pålegges å ta inn lærlinger mot et høyere lærlingstilskudd enn dagens ordning.

9.  LO-krav: Forbud mot innleie som fortrenger faste ansettelser.
Svar: Selvsagt! Den generelle åpningen for midlertidige ansettelser utført av nåværende regjering har lagt press på dette. I tillegg må nevnes bemanningsbyråenes inntog i Norge og EØS-avtalen, som sammen har skapt et voldsomt løsarbeiderfrislipp, spesielt i Oslo-området. Demokratene tør nevne at Arbeiderpartiet var med på å implementere EUs vikarbyrådirektiv i 2012, som legitimerte bemanningsbyråene på lik linje som vanlige bedrifter.

10.  LO-krav: At dagens sykelønnsordning med full lønn fra dag én av sykeperioden videreføres for alle arbeidstakere, uavhengig av stillingsstørrelse.
Svar: Selvsagt! Demokratene vil likevel innføre 3 karensdager for selvforskyldt fravær, som eksempelvis rus og fyll.

11.  LO-krav: At fagforeningsfradraget økes til minst det dobbelte.
Svar: Demokratene er i utgangspunktet ikke uenige med LO i dette, sammenlignet med hva man kan få i fradrag for donasjoner til andre organisasjoner og foreninger i tillegg til et ryddig arbeidsliv. Demokratene vet at medlemmer i andre hovedorganisasjoner som YS, UNIO, Akademikerne og LOs «konkurrent» KRIFA også vil nyte godt av et høyere fagforeningsfradrag. Det er et paradoks på vegne av flere forbund under LO som er imot EØS-avtalen, at de ser sin medlemskontingent bli brukt til å støtte Ap. I tillegg kommer LOs skammelige antisemittiske iver som ikke har noe med arbeidslivs-politikk å gjøre. Demokratene støtter LOs krav dersom de endrer syn på EØS og hatet mot Israel.

12.  LO-krav: At retten til heltid og større stillinger styrkes i arbeidsmiljøloven.
Svar: Ja! Dette vil hjelpe godt for typiske kvinneyrker der lave stillingsbrøker er mest utbredt.

13.  LO-krav: At de årlige budsjettkuttene i driftsutgiftene til statlige virksomheter, de såkalte ABE-kuttene, stoppes.
Svar: Demokratene er for å effektivisere offentlige etater og byråkrati. Dette trenger ikke å slå ut som et flatt «ostehøvel-kutt».

14.  LO-krav: At kommuneøkonomien styrkes ved at kommunenes frie inntekter økes.
Svar: Kommunene må få større mulighet til å kontrollere sine inntekter og utgifter, og større frihet til å organisere sine tilbud på den måten de mener innbyggerne har størst utbytte av. En måte å bedre økonomien på er å redusere antall oppgaver som det forventes at kommunene utfører, men for oss vil det være vanskelig å bedre økonomien hvis det medfører en urimelig byrde på vanlige skattebetalere gjennom for eksempel bompenger eller økt eiendomsskatt. Demokratene er ikke ubetinget enig i at kommunene skal få styrket kommuneøkonomien i de tilfeller hvor kommunen allerede har innført eiendomsskatt og bompenger, samt ivrer etter å bosette flest mulig migranter, asylanter og flyktninger.

15.  LO-krav: Gjennomføre en tannhelsereform som sikrer billigere tannhelsetjenester.
Svar: Enig! Demokratene mener at tannhelsetjenester bør gå inn under folketrygden på samme måte som fastlegeordningen.

16.  LO-krav: At kulturens andel av statsbudsjettet økes til én prosent.
Svar: Ikke nødvendigvis! Kulturrådet med sine bevilgninger til bisarr og meningsløs «scenekunst» er en hån mot skattebetalerne. Kulturrådet har stor grad av autonomitet hva gjelder utdeling av stipender og støtte, og bærer preg av et nepotistisk og lukket miljø, som belønner hverandre gjennom noe som ligner ren korrupsjon. Kort og godt skal kultur og kunststøtte gå til ekte kunst. Demokratene ser ikke bort fra å utfordre de statlige og offentlig lovpålagte summene for spesielt «scenekunst.». Det vil for Statens del være langt billigere å la kunstnere som sysler med bisarr og meningsløs «scenekunst», gå på trygd gjennom NAV.

17.  LO-krav: Videreføre EØS-avtalen som grunnlag for Norges økonomiske og handelsmessige forbindelse til EU-området.
Svar: Avtaler uten demokratisk forankring i det norske folk ønsker Demokratene å si opp. Sosial dumping har vært standarden under denne husmannskontrakten, der velmenende allmenngjøringslover om lønn har blitt innført regelmessig geografisk i flere bransjer. EØS-avtalen gir oss mer ukontrollert arbeidsinnvandring på bekostning av norsk arbeidskraft, og da spesielt ungdom. Spesielt blir tradisjonelle yrkesfag urimelig rammet. I kombinasjon hindrer Schengen-avtalen Norge i å utføre skikkelig grensekontroll, der migranter/asylanter får fri vei inn til Norges rause velferdskasse.

Her kan du se hva de etablerte stortingspartiene (untatt FrP) har svart på LOs spørreskjema:
https://www.lo.no/hva-vi-gjor/partiene-svarer-2021/