Norgesdemokratene
Norske Eldre

Norske eldre fortjener verdens beste omsorg!

Demokratene vil jobbe for en helhetlig, tilrettelagt omsorgstjeneste i kommunene, der det også er valgfrihet for den enkelte bruker, og der kjøkkenet må tilbake på alle landets sykehjem.

Norske eldre fortjener verdens beste omsorg!Det er veldig bra at antall eldre i Norge vil øke de neste tiårene, men dette gir en stor utfordring som både stat og kommune må stå sammen omå løse gjennom “skreddersøm” og gode løsninger til den generasjonen eldre som har vært med på å bygge Norge.

Tjenestene for alle eldre må henge sammen i en kjede, der alle ledd er like sterke. Det betyr også at hver bruker av hjemmetjenestene i kommunen må få tilrettelagte tjenester etter eget ønske og behov. Demokratene vil derfor jobbe hardt for at det må være tilpassede tjenester på alle kommunale nivåer: hjelp i hjemmet, hjemmesykepleie, hjelpemidler i hjemmet, omsorgsboliger og sykehjemsplasser, samt avlastningsplasser og dagtilbud.

Demokratene vil også legge til rette for eldre som ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig. I tillegg krever Samhandlingsreformen og stortingspartiene at pasienter skal ha minimal liggetid på sykehuset, og føres over i kommunal pleie eller opptrening etter behandling av sykehus og spesialisttjenesten. Noe som dessverre altfor ofte har gått på helsa løs – ovenfor mange eldre. Så her må det ryddes opp!

I tillegg trenger kommunene spesialkompetanse for pasienter som før var innlagt på sykehus og rehabiliteringsplasser, samt fysioterapeuter som kan komme inn i hjemmene, og befordringstjenester for pasienter/brukere som trenger tjenester utenfor hjemmet. 

Eldre skal få leve det livet de selv ønsker
Eldre skal få leve det
livet de selv ønsker.

Demokratene vil sikre individuell tilpasning på alle arenaer innen eldreomsorgen. De eldre skal ikke medisineres til en unødig passiv tilværelse, men tilbys inspirerende og helsefremmende aktivitet tilpasset hver enkeltes interesse og evner. For å møte den økene eldre befolkningen, trenger helsevesenet flere mennesker med kompetanse innen geriatri. Vi vil derfor styrke spesialist- og etterutdanningen innen dette fagfeltet, og eventuelt bruke incentiver for å øke tilstrømmingen til slike studieplasser.

Eldre skal få leve det livet de selv ønsker, i trygghet om at fellesskapet gradvis stiller opp med mer hjelp når behovet oppstår. Demokratene vil snakke mer om eldrehelse – fordi framtidas eldrepolitikk må handle om hva som skal til, og hvordan Norge skal legge til rette for at den enkelte kan ta i bruk de ressursene de har på ulike stadier i alderdommen. Vårt mål er at alle eldre som ønsker det skal få en god og aktiv alderdom. Den dagen du, eller noen du er glad i, ikke lengre klarer seg selv, skal fellesskapet stå klar til å ta vare på deg.

Demokratene vil gi eldre pleietrengende, som av medisinske årsaker har behov for 24 timers pleie og omsorg, skal ha lovfestet rett til sykehjemsplass. Alle trygdede skal beholde opparbeidede trygderettigheter fullt ut. Samordningen for ektefeller og samboere fjernes. Alle som ønsker det, skal kunne får trygghetsalarm uavhengig av økonomi. Alt dette og mer til, har den eldre generasjon fortjent – som takk for at de har vært med på å bygge Norge!

 
 
 
Vidar Kleppe - Demokratene
Vidar Kleppe
Politisk nestleder i Demokratene og leder for Demokratenes bystyregruppe i Kristiansand kommune

Følg oss på Facebook 

Alf Albert - Demokratene
Alf Albert
Nestleder for Demokratenes bystyregruppe i Kristiansand kommune

 

 

 


Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.