Norgesdemokratene

Bør Russland bombe Norge dersom noen bruker giftgass på norsk territorium?

Bør Russland bombe Norge dersom noen bruker giftgass på norsk territorium?
Christen Krogvig kritiserer Erna Solberg for å støtte et ulovlig angrep på Syria.

Jeg registrerer at Erna Solberg har forståelse angrepet mot Syria som USA, Storbritannia og Frankrike begikk natt til 14. april. Det Solberg tydeligvis ikke vektlegger er at det er noe som heter internasjonal lov. Dette er regulert gjennom traktater som norske myndigheter har sluttet seg til. Krig er regulert i FN-pakten. Og i følge denne kan ikke en av statene som har sluttet seg til pakten angripe en annen med mindre det enten dreier seg om selvforsvar, eller det er fattet et vedtak om angrep i FNs sikkerhetsråd. Ingen av disse kriteriene er oppfylt, og angrepet er derfor i strid med internasjonal lov. Norsk lov forbyr privat straff. Man kan derfor ikke angripe en annen person. Selv om man mener at en person er skyldig i alvorlige straffbare forhold. Domstolene dømmer forbrytere til straff. I forholdet mellom stater er det FNs sikkerhetsråd som har denne oppgaven.

Rød linje

21. august 2012 erklærte Obama at bruk av kjemiske våpen var en «rød linje». Krysset Assad denne røde linjen ville USA gripe inn militært. (Dvs. med fly. USA hadde lenge før dette grepet inn ved å arbeide for å igangsette hele konflikten. Planen om å skape en borgerkrig i Syria er faktisk svært gammel. Den er omtalt i nedgraderte CIA-dokumenter helt til bake til 1986.) Opprørerne i Syria er jihaister. Og det ser ikke ut til at de skyr noen midler. De setter for eksempel kvinner i bur for å bruke dem som levende skjold mot bombing. (For øvrig kan man lure på hvorfor de tar seg bryet med å gjøre det dersom Assad virkelig liker å drepe sivile? Er det slik at jihadistene har et annet bilde av Assad enn det bildet vestlige politikere tegner av mannen?) De innfører sharia der de tar makten. Utroskap straffes med steining, og homofile ble kastet fra minareter. Tyver får hendene hugget av. Omaba visste at jihadistene intenst ønsket seg amerikansk flystøtte. Hva trodde han at jihadistene ville gjøre når de fikk utsikt til at bruk av stridsgass ville utløse flyangrep? Før Obamas erklæring ble det ikke rapportert om bruk av kjemiske våpen i krigen i Syria. Etter erklæringen varte det ikke lang tid før det ble rapportert om bruk av stridsgass…. Det første rapporterte angrepet var i følge denne artikkelen 17. oktober 2012. I denne sammenheng er det for øvrig viktig å ha i mente at det ikke nødvendigvis ble stilt krav om at det skulle foreligge beviser for at Assad sto bak gassangrepet. Trump bombet Syria etter rapporter om et gassangrep i april 2017 og nå i april 2018. I begge tilfellene ble det bombet uten at det forelå noen uavhengig granskning. USAs forsvarsminister har innrømmet at USA fremdeles ikke har beviser for at Den syriske regjeringen sto brukte sarin i april 2017. OPCW er nå i Syria, og OPCW skal kartlegge om det i det hele tatt har vært noe gassangrep. Men Trump bomber uten at at noen uhildet organ har tatt stilling til om kjemiske stridsmidler har vært brukt og om hvem som eventuelt står bak… For islamistene må det derfor fremstå som uhyre fristende å enten lage falske beviser for gassangrep. Eller selv bruke gass mot sivile. Hvordan vet Grande og Solberg at jihadistene ikke har falt for denne fristelsen? Hva ville skje dersom Putin lovet å bombe Norge dersom det ble brukt gass, og dersom det åpenbart ikke var noe krav til beviser for at den norske regjeringen sto bak? Hvordan ville Solberg reagere dersom Putin fremsetter en slik trussel? Er det utenkelig at ekstremister i Norge ville arrangere bruke giftgass for å få Putin til å bombe Norge? Eller kunne man tenke seg at Putin etter å ha laget en slik rød linje gav ordre om at russiske sabotører skulle angripe norske sivile med gass slik at Russland fikk et påskudd for å angripe? Ved å legitimere denne type brudd på internasjonal lov knesetter Solberg et prinsipp som dersom andre skulle følge det på norsk jord vil kunne ha katastrofale konsekvenser!

Hva burde Solberg gjøre?

Bør Russland bombe Norge dersom noen bruker giftgass på norsk territorium?
Opprørerne i Øst-Ghouta bruker barn som levende skjold. Hvis de samme opprørerne vet at etter kjemiske angrep vil USA bombe Assad, hva gjør de?

I stedet for å gi sin støtte til brudd på internasjonal lov burde Solberg gjøre det klart at Norge mener at alle stater skal følge internasjonal lov. Det innebærer at OPCW burde få granske hendelsen i Douma 7. april. Dersom det viser seg at det virkelig var et gassangrep bør FNs sikkerhetsråd nedsette en komite som skal slå fast hvem som er skyldig i angrepet. Og når denne rapporten foreligger må FNs sikkerhetsråd fastsette hvordan det internasjonale samfunn skal reagere. Etter min menig kunne en passende straff i og for seg være bombing. Men da etter at saken er gransket og det er slått fast hvem som sto bak. I tillegg til at bombeangrep uten vedtak i FNs sikkerhetsråd tilsidesetter internasjonal lov er slike angrep også uhyre farlige. Hvis Vestalliansen hadde drept russiske soldater ville Russland antagelig kunnet senke skipene som skjøt raketter. Dette ville kunne bli startskuddet på en krig mellom stater som til sammen har 15 000 atomvåpen. Hvordan ser Solberg for seg at livet på jorden blir etter at supermaktene har detonert disse atomstridshodene? Norge burde ha en statsminister som evner å tenke i gjennom konsekvensene av politiske veivalg. I dag synes ikke det å være tilfelle.