Norgesdemokratene
Blir psykiatrien i Norge brukt til å nøytralisere dissidenter?

Blir psykiatrien i Norge brukt til å nøytralisere dissidenter?

En mann fra Stavanger har blitt tvangsinnlagt etter lov om psykisk helsevern. Mannen har vært aktiv kritiker av norsk helsevesen i forbindelse med vaksiner, lockdown og Covid-19.

Norgesdemokratene har forsvart ytringsfrihet og den demokratiske prosessen. Vi har påpekt at denne har blitt satt til side, blant annet i forbindelse med Covid-19. Informasjonen befolkningen ble presentert for var ensrettet, uten at motstemmer slapp til i riksmedia. Ingen av stortingspartiene hadde noe å bidra med for å forbedre situasjonen.

Uttalelser fra WHOs hjemmesider viser at dette var en bevisst strategi. Det ble et samarbeid mellom WHO, legemiddel-industrien, ulike sosiale plattformer, konsernmedia og de styrende myndigheter i forskjellige land.

Det ble innført omfattende sensur som er omtalt i to pressemeldinger fra Norgesdemokratene. Det stoppet imidlertid ikke med det. PST kalte vaksinemotstand for antistatlig virksomhet, og ble dermed et redskap for totalitær kontroll og nedbygging av ytringsfriheten.

Et samfunn kan analyseres langs aksen fra frihet til totalitær kontroll.

Når ytringsfriheten reduseres, er det fare for at samfunnets institusjoner og virksomheter blir redskap for totalitær kontroll. Eksempler på dette er: Politi, domstoler, bankvesen, utdanning og kontroll over media. I tillegg vil personer med «feil» holdninger kunne miste sitt arbeid.

Psykiatrien har ved forskjellige tilfeller, i forskjellige land, blitt brukt til å kneble og nøytralisere dissidenter. Opposisjonell atferd har blitt tolket inn i psykiatriske diagnoser. Dette har videre ført til medisinering, tvangsopphold i psykiatriske institusjoner og ødelagte liv.

Flere har nå blitt kjent med at en mann fra Stavanger har blitt tvangsinnlagt etter lov om psykisk helsevern. Mannen har vært en aktiv kritiker av norsk helsevesen i forbindelse med vaksiner, nedstenging og Covid-19.

Det har blitt hevdet at han ble innlagt på grunn av et innlegg han skrev på Facebook.

Mannens advokat, Barbro Paulsen, har foreløpig ikke mottatt sakens dokumenter, til tross for at det ble begjært innsyn 19.07.23. Hun har fått opplyst av anstalten, at bekymringsmeldingen var anonym, og at klienten uten observasjon og konsultasjon nå har blitt overført til tvunget vern etter lov om psykisk helsevern § 3.3.

Begrunnelsen Paulsen har fått over telefon fremstår som svært vag og svakt begrunnet. Advokaten opplyser at hun har vært i kontakt med sin klient flere ganger pr. dag. Slik saken fremstår på akkurat nå, kan det se ut som Grunnlovens menneskerettsbestemmelser er brutt.

Norgesdemokratene kjenner ikke til alle fakta, men mener at det er all grunn til å være på vakt slik at psykiatrien ikke misbrukes til å kneble ytringsfriheten. I så fall kan den ramme alle brukere av ytringsrommet.

Kanskje burde flere slike saker i Norge ha blitt bedre fulgt opp? Det vises spesielt til Synnøve Taftø Fjellbakk, som var ansatt i regjeringsapparatet og hevdet at EØS avtalen var ulovlig, og som ble innlagt for livet.

Basert på erfaringene fra Covid-19, mener Norgesdemokratene at ingen kan si at slikt ikke skjer i Norge. Norgesdemokratene vil derfor følge denne saken og mulige andre saker der psykiatrien blir misbrukt. Om overgrep har blitt begått, må involverte myndigheter og personer stilles til ansvar.

Den originale brevet til Helse- og omsorgsdepartementet kan leses her.

Norgesdemokratene ber HOD om en umiddelbar og utvetydig begrunnelse for nevnte tvangsinnlegging.

Oslo den 25. Juli 2023


Geir Ugland Jacobsen, leder
Rune Hagen, helsepolitisk talsmann

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com