Norgesdemokratene
2023 Sentralstyret

Landsmøte 2023

Pressemelding fra Norgesdemokratene 15. mai 2023

Norgesdemokratene (ND) har denne helgen avholdt landsmøte på Gardermoen.

Til stede var 140 stemmeberettigede delegater fra hele landet pluss en del observatører uten stemmerett. Alle fylkeslag var representert.

Partileder Geir Ugland Jacobsens åpnet møtet. Han understreket at behovet for et parti som Norgesdemokratene som konsekvent setter Norge først, er større enn noen gang. Det er en stor utfordring at et konsensuspreget Storting ikke prioriteter eget folk og land, og at det stadig blir vanskeligere å skille dagens stortingspartier fra hverandre. Så godt som alle virker mest interessert i å tilfredsstille utenlandske interesser, fremfor å sikre frihet, velferd, økonomi og sikkerhet for egen befolkning.

Vi har et komplett riksprogram og en omfattende plan for å få Norge tilbake på rett spor. Partiet vil blant annet rasjonalisere offentlig sektor. Det vil spare minst 500 milliarder kr. pr år. Partilederen viste til egne kalkyler, samt til Finland, som klarer seg med en langt mindre offentlig sektor og langt lavere kostnader. Likevel leverer de mer og bedre på de fleste områder sammenlignet med Norge.

Vi har det beste programmet for tradisjonelt natur- og miljøvern. Vi skal bl.a avvikle all vindkraft og verne mye mer natur enn det som er vernet i dag. Vi tar avstand fra den feilaktige «klimakrisen», og vi skal stoppe Norges engasjement i «Det Grønne Skiftet». Disse gjør stor skade på norsk natur, og fører til enorme økonomisk tap i offentlig og privat sektor. Alle klimatiltak må stoppes umiddelbart. Oljeindustrien skal revitaliseres, og all tvungen elektrifisering skal opphøre.

Det er nødvendig med omfattende og svært resultatorienterte forbedringsprogrammer for eldreomsorg, pensjoner, utdanning, samferdsel, distriktspolitikk, næringspolitikk, energipolitikk, forsvar og helse.

Partiet skal ta radikale grep på innvandring og integrering. Her har stortingspartiene feilet fullstendig.

Kompetansen på Stortinget er alt for lav. De rikspolitiske prioriteringene er feil, og de folkevalgte må sikre at politikken faktisk samsvarer med folkeviljen.

Vi skal gjenopprette og styrke Norges suverenitet og politikeres lojalitet. Norske rikspolitikere skal forbys å ha befatning med udemokratiske og overnasjonale lobbyorganisasjoner som WEF og WHO. Partiet skal melde Norge ut av FN, EØS og Schengen, samt si opp en rekke uheldige og overnasjonale avtaler, som f.eks ACER-avtalen, Parisavtalen og FNs migrasjonspakt.

Norske mediers politiske slagside og lojalitet til etablissementet er et stort demokratisk problem. Ensretting av informasjonen, ekskludering av kritiske røster, og en utbredt sensur av fakta og meninger skjer kontinuerlig. Et godt eksempel er medias systematiske og åpenbare ekskludering av Norgesdemokratene. Media sørger for at majoriteten av norske velgere er kraftig desinformerte, og mange avgir derfor sin stemme på feil og utilstrekkelig grunnlag.

Svært mange velgere mangler derfor kunnskap om alternativene til de etablerte partiene, og de mangler politisk relevant innsikt generelt. Temaer hvor folk utsettes for sterk og skadelig ensretting og sensur er eksempelvis: Klimapolitikk, immigrasjon, pandemihåndtering, Covid-vaksiner, politisk udugelighet og uthuling av norsk suverenitet. Disse er typiske områder vi i Norgesdemokratene skal belyse kritisk.

På landsmøtet ble det behandlet og vedtatt mange resolusjoner. De fleste ble imidlertid delegert til landsstyret grunnet det store antallet.

En av de vedtatte resolusjonene slo fast at ND definerer islam primært som en politisk ideologi, og kun sekundært som religion. Partiet har vedtatt at islam, på grunn av sine antidemokratiske og autoritære trekk, utfordrer grunnleggende norske verdier og levesett. Ideologien skal derfor ikke likebehandles med andre tros- og livssynsretninger.

Vi skal føre en aktiv politikk for å hindre at islam får en dominerende representasjon i Norge, ikke minst av hensyn til dem som har flyktet til Norge for å unnslippe denne ideologien.

Norgesdemokratenes Ungdom er i kraftig vekst, og de fikk mye oppmerksomhet på landsmøtet.

Ungdomspartiet fikk vedtatt en resolusjon om at sykepleierstudenter skal ha lønn i læretiden på linje med lærlinger for øvrig. Dette mener vi er helt nødvendig og selvfølgelig. Fravær av lønn i læretiden er en viktig årsak til lav rekruttering til yrket.

På Landsmøtet ble lærerstanden også nevnt. Rekrutteringen av lærere må økes kraftig via ulike stimulerende tiltak. I tillegg ble det valgt medlemmer til en rekke komitéer.

Kjell Arne Thomassen ble utnevnt til generalsekretær.

På landsmøtets andre dag holdt politisk nestleder Øyvind Eikrem en presentasjon av partiets politikk, og det var en rekke innslag med informasjon og opplæring innen ulike felt.

Møtet ble avsluttet med politiske appeller, samt salmen «Gud signe vårt dyre fedreland», fremført av Kjartan Mogen.

Partiet stiller lister i fylkes- og kommunevalget i 14 fylker, 73 kommuner og 8 Oslo-bydeler, og har lokale programmer i samtlige.

Det ble valgt nytt sentralstyre:
Leder: Geir Ugland Jacobsen
Nestleder (politisk): Øyvind Eikrem
Nestleder (organisatorisk): Tom Stian Øhman
Styremedlem (sekretær): Ole Anders Flatmo
Styremedlem (kasserer): Stig Brose
Styremedlem (studieleder): Dag Myhre
Styremedlem (kommunikasjonsleder): Mette Eriksen
Styremedlem (teknisk leder IKT/AV): Richard Krogstad
Styremedlem: Ole Andreas Sleveland
Styremedlem: Trond Gunnar Christiansen
Styremedlem: Ellinor-Therese Birkeland
Styremedlem: Stein Ragnar Emsøy
Styremedlem (leder ungdomsparti): Emil Tranøy Aasheim

1. varamedlem til sentralstyret: Fredrik Fauske (Ungdomspartiet)
2. varamedlem til sentralstyret: Jan-Ove Fedde
3. varamedlem til sentralstyret: Jan Karlsen
4. varamedlem til sentralstyret: Gro Anette Ludviksen

2023 Sentralstyret

Følg oss