Norgesdemokratene
Pandemiavtale vil gi WHO totalitær bestemmelsesrett over Norge

WHO vil få totalitær bestemmelsesrett

En planlagt pandemi-avtale vil gi Verdens Helseorganisasjon (WHO) totalitær bestemmelsesrett over Norge og andre land.

På WHOs møte i Genève 22. – 28. mai stemte 194 land, som representerer 99 prosent av verdens befolkning, over en global avtale om pandemiforebygging, beredskap og respons.

Helseminister Ingvild Kjerkhol stemte JA på vegne av Norge uten at det har vært noen politisk prosess i forkant.

WHA, som er beslutningsorganet til WHO, har som mål å få The Pandemic Treaty vedtatt under artikkel 19 i WHOs grunnlov.

Dette vil gi WHA makt til å pålegge WHOs medlemsland juridisk bindende avtaler. 

Demokratene advarer på det sterkeste mot at Norge slutter seg til en slik avtale. Beslutninger som gjelder Norges befolkning skal tas i Norge, og ikke overlates til et overstatlig organ som WHO. 

I et demokrati skal viktige problemstillinger løftes frem i åpen og opplysende dialog, basert på reelle og demokratiske forutsetninger. Skulle Norge slutte seg til denne avtalen, vil det derfor være alvorlige mangler ved den prosessen som ledet frem til avtalen. Det er få som har vurdert avtalen, heller ikke dens inngripende, og etter Demokratenes mening, destruktive kraft.

Vi oppfordrer innstendig om at spesielt stortingspartiene og media løfter frem dette temaet.

Demokratene anser at avtalen åpner for at WHO får en overdreven makt til å ta avgjørelser på vegne av Norge og andre nasjoner, fra nedstengninger til vaksinetvang og innføring av vaksinepass. 

Erfaringene fra Covid-19-restriksjonene viser at de iverksatte tiltak førte til en redistribuering av økonomiske ressurser, slik at disse nå finnes på færre hender.

En slik pandemiavtale vil føre til ytterligere nedstengninger, og en videre drastisk forskyvning i verdensøkonomien. Demokratene advarer mot at WHO alene skal ha en slik mulighet til å kunne forårsake dette.

En annen konsekvens av traktaten vil være at WHO får mulighet til å sensurere helseinformasjon, noe som ytterligere truer ytringsfriheten.

På Europarådets nettside diskuteres pandemitraktaten, under overskriften «Restoring Trust in the International Health System», sitat: 

«Avtalen … vil legge grunnlaget for bedre kommunikasjon og informasjon til innbyggerne. Feilinformasjon truer offentlig tillit og risikerer å undergrave folkehelse-responser. For å forløse innbyggernes tillit, bør det planlegges konkrete tiltak for å forbedre flyten av pålitelig og nøyaktig informasjon, samt for å takle feilinformasjon globalt.»

WHO lanserer også begrepet «infodemic» som defineres på følgende måte: 

«En infodemi er for mye informasjon, inkludert falsk eller villedende informasjon i digitale og fysiske miljøer under et sykdomsutbrudd. Det forårsaker forvirring og risikoatferd som kan skade helsen. Det fører også til mistillit til helsemyndighetene og undergraver folkehelse-responsen. En infodemi kan forsterke eller forlenge utbrudd når folk er usikre på hva de må gjøre for å beskytte helsen sin og helsen til folk rundt dem…»

WHO skriver og at de vil «Bygge motstand mot feilinformasjon».

Vi så hvordan dette fungerte under Covid-19, med omfattende sensur på sosiale medier og i riksdekkende medier. Uttalelsene over tyder på at med pandemi-traktaten vil WHO fungere som et «sannhetsministerium» i orwellsk ånd.

Demokratene mener dessuten at WHOs habilitet, spesielt i forhold til legemiddelindustrien, bør vurderes. WHO har blant annet endret definisjonen for hva som er en pandemi og hva som er flokkimmunitet i en retning som legemiddelindustrien i stor grad har dratt nytte av. 

På WHOs møte i Genève 23. mai 2022 sa helseminister Ingvild Kjerkhol følgende oversatt fra regjeringens nettsider: 

«Jeg er oppmuntret over at vi har blitt enige om at vi skal forhandle frem en pandemiavtale, styrke det internasjonale helseregelverket (International Health Regulations) og bringe WHOs finansiering på vei mot bærekraft. Jeg er også oppmuntret av WHOs kapasitet til å håndtere humanitære helsekriser. Norge vil fortsette vår støtte til disse avgjørende aspektene ved WHO-mandatet. 

Vi har nå muligheten til å sikre at helse ivaretas av mer effektive systemer, sterkere ansvarlighet og tillit, og av rettferdighet, solidaritet og menneskerettigheter. Vi forventer at generaldirektøren også vil gripe dette øyeblikket og sørge for ansvarlighet for WHO som holder de høyeste etiske standardene. Vi må konsolidere WHO som vår effektive, ansvarlige og dyktige leder innen multilateralisme, og et byrå som har nulltoleranse for feil oppførsel.»

Demokratene frykter at regjeringens politikk med denne uttalelsen vil dreie Norge enda mer i retning av å bli en udemokratisk og totalitær stat. Hva er «feil oppførsel» og hva vil konsekvensene bli for de som har «feil oppførsel»? 

Demokratene tar sterk avstand fra vaksinetvang, og viser til at det pr. 17. mai 2022 var innrapportert 59 303 bivirkninger, hvorav 6256 bivirkninger er klassifisert som alvorlige. 

Avtaleutkastet var i utgangspunktet rettet mot pandemier. I det siste utkastet har traktaten blitt utvidet til å dekke alle «helsekriser». 

Demokratene oppfordrer alle partier, medier og andre til å løfte frem problemstillinger knyttet til pandemi-traktaten. Demokratene deltar naturligvis gjerne i dialog og debatt om dette temaet.

Det opprinnelige innlegget har tidligere vært publisert i Bodøposten den 10. juni 2022


Geir Ugland Jacobsen

Geir Ugland Jacobsen

Siviløkonom og Partileder i Norgesdemokratene