Norgesdemokratene
Ekte demokrati vil løse Strømkrisen

Ekte demokrati vil løse Strømkrisen

Strømkrisen har bygget seg opp som en togkollisjon i sakte fart. Stortinget har fattet vedtak etter vedtak som har skapt knapphet på elektrisk kraft.

Det har blitt fattet beslutninger om å stenge ned gasskraftverkene på diverse oljefelt og erstatte kraften disse produserer med kraft fra land. Det er fattet en rekke beslutninger om å legge kraftkabler til land med høye kraftpriser (gjett hvilken vei kraften går). Det har blitt besluttet at Norge skulle gå inn i EUs energiunion, ACER. Og bruk av fyringsolje har blitt forbudt. Felles for alle beslutningene er at de bidrar til stadig dyrere strøm.

Men hva er grunnen til at det fattes beslutninger som gjør 99% av befolkningen i Norge fattigere?

Det grunnleggende problemet er at beslutningene ikke fattes av disse 99 prosentene. Det er en liten klikk på 169 mennesker som bestemmer alt. Vi andre har rett og slett ikke noe vi skulle sagt.

De 169 forteller oss at de representerer folket og gjør det vi vil. Men det er ren bløff. De har nemlig konstruert et system som går ut på at det er partiene som bestemmer alt. Partiene som alle rede er på Stortinget, har sørget for at de får all oppmerksomheten i mediene. Og de bevilger enorme summer til seg selv hvert år. Hvis noen etablerer et parti som skal ivareta interessene til folket vil et slikt parti ikke ha store budsjetter, og de vil ikke få oppmerksomhet i mediene. De som har makten bestemmer i realiteten hvem som skal fortsette å ha makten.

Nei til strømkabler til utlandet.

Ekte demokrati

Med «ekte demokrati» mener jeg et system som ligner det demokratiet i antikkens Athen. Dette systemet var veldig forskjellig fra vårt system. I det opprinnelige demokratiet var det folket selv, ved folkeforsamlingen, som fattet alle viktige beslutninger. Og folket selv ble trukket ut til å delta i andre organer med makt.

Det som skiller vårt system fra ekte demokrati er med andre ord at i et ekte demokrati finnes det en lovlig mekanisme som en hver som har et flertall i folket på sin side kan ta i bruk for å omgjøre folkets vilje til statens politikk. Noen slik mekanisme finnes ikke i Norge i dag.

Hvis Norge hadde hatt ekte demokrati kunne Demokratene fremmet et krav om folkeavstemning om sakene som påvirker strømprisene. Hadde vi hatt dette systemet i Norge ville vi derfor kunnet krevd avstemning om følgende spørsmål:

1. Forbud mot netto eksport av kraft når kraftmagasinene ikke er fulle, eller når prisen på strøm er høyere enn f.eks. 30 øre pr kilowatt time. Å selge kraft om dagen (til høye priser) er ok, men da må de som eksporterer kraften, importere like mye kraft om natten (til lavere priser) slik at magasinene ikke tømmes.

2. At gasskraftverkene på oljeplattformene startes opp igjen slik at vi ikke sløser dyrebar kraft på oljeinstallasjonene.

3. At Norge trer ut av EUs energiunion ACER.

4. At Norge trer ut av EØS.

5. At forbudet mot bruk av olje til fyring oppheves (i hvert fall der det er lite luftforurensing).

Vi kan selvsagt ikke garantere at folket vil stemme slik vi i Demokratene ønsker i disse fem spørsmålene. Men dersom folket selv velger å skyte seg selv i foten er det noe vil må akseptere. At en ikke-representativ gruppe på 169 mennesker skal skyte oss alle i føttene, mot vår vilje, kan vi der i mot ikke akseptere.

Christen Krogvig

Demokratene Viken