Norgesdemokratene
Demokratene vil melde Norge ut av FN

Demokratene vil melde Norge ut av FN og WHO

Det ble vedtatt flere viktige og tidsaktuelle resolusjoner på Demokratenes landsmøte den 21. mai. Jeg gjengir to til under som ble sendt inn av Demokratene i Vestfold og Telemark.

Demokratene vil melde Norge ut av FN

Forslagsstillere: Nina Cappelen og Torgny Lars Bakken

FN har, med unntak av FNs sikkerhetsråd, siden Kairoavtalen ble undertegnet i 1991 blitt kontrollert av kun to store bakenforliggende organisasjoner; Sosialistinternasjonalen og OIC – Organization of Islamic States. Samtidig fremstår FN som en organisasjon preget av korrupsjon og korrumpering, hvor Norges bidrag via FNs organisasjonsledd sjelden gjøres til gjenstand for nasjonal målstyring, regnskaps- og revisjonskontroll.

FN samarbeider under målsettinger hvor valg av politiske metoder må ses i lys av de rådende maktforhold i FN, og i lys av at FN er tett forbundet med deres viktigste rådgivningsorgan, World Economic Forum, under ledelse av Klaus Schwab.

Bakenforliggende FNs bærekraftsmål er Sosialistinternasjonalens overordnede politiske målsetting om “en ny økonomisk verdensorden” liggende, hvor det metodiske kartet er tegnet av World Economic Forum, en transformering av verdensøkonomien beskrevet av WEFs leder Klaus Schwab som “The Great Reset”.

Disse overnasjonale økonomiske reformene kan ikke Demokratene støtte idet vi mener at de er destruktive for alle med unntak av den globalistiske politikerelite, og de fordelskapitalister som utses for å virkeliggjøre den nevnte omstillingen.

Vi er selvfølgelig heller ikke begeistret for den medgift som de nevnte politiske kreftene må gi til OIC – Organization of Islamic States for å kunne opprettholde sin egen mektige innflytelse over FN.

Et lite demokratisk land som Norge vil i FN indirekte være et gissel under et kulturrevolusjonært maktregime med stor og destruktiv innflytelse på norsk politikk. Våre sikkerhetspolitiske interesser bør ivaretas i andre fora.

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

Les også: The Pandemic Treaty – overnasjonal styring av helse via WHO

Demokratene vil melde Norge ut av Verdens Helseorganisasjon (WHO)

Forslagsstillere: Nina Cappelen og Torgny Lars Bakken

Demokratene anser Verdens Helseorganisasjon (WHO) å være en korrumpert organisasjon, i stor grad eid, og under innflytelse av vaksineindustrien via Bill Gates.

For øvrig er FN-organet bakenforliggende kontrollert ved at Sosialistinternasjonalen og OIC-Organisation of Islamic States utøver den vesentlige makt over nominasjonene til ulike verv innad i WHO.

Når Covid-19 brøt ut, så beviste også WHO i hvor stor grad de var under uheldig innflytelse av Kina, og varslet verden for sent. De tette forbindelsene til Kinas makthavere og til vaksineindustrien gjør det også vanskeligere å forfølge andre hypoteser om Covid-19´s utspring, enn den fortelling som disse selv forteller via WHO.

Norske leger har stilt kritiske spørsmål ved hvorfor ikke Norge og flere nasjoner valgte en medisinsk tilnærming til tidlig Covid-19; slik mange legeallianser omkring i verden anbefalte. Man antyder at Norges politiske og økonomiske forbindelser til WHO er uheldige for å kunne foreta nasjonale avgjørelser, som evt. måtte være i strid med føringer fra WHO.

De nåværende og korrupte maktforhold i WHO gir en adekvat forklaring på hvorfor WHO under Covid-19 hovedsakelig pushet vaksiner og i 2020 fjernet «naturlig immunitet» fra sin terminologi, til fordel for en definisjon som tilsier at immunitet kun gis via vaksiner.

Demokratene mener WHO´s omdefinering av «pandemi» i (2009) og av «immunitet» i (2020 ) understreker at WHO ikke lenger kan være et troverdig rådgivende organ i forhold til naturlig immunitet og god folkehelse for vår verden, heller ikke for Norge.

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

Artikkelen er tidligere publisert den 31. mai 2022 på NinaCappelen.com