Norgesdemokratene
Nordlys

Akuttsykehus i Alta

I Finnmark blir det nå født 50 % færre barn årlig, enn det ble i 1990.

Demokratene har som hovedmål å sette Norge og det norske folk først. Dagens Storting har dessverre avgitt mye nasjonal suverenitet, og har nedprioritert det norske folk til fordel for diffuse overnasjonale prosjekter i regi av bl.a EU og FN, som ikke tjener vårt land og folk.

Demokratene er Norges eneste erklærte antiglobalistiske parti, og vi vil snu utviklingen. Vi vil at Norge skal bli en mer selvstendig og langt mer selvforsynt nasjon enn i dag. Mer bærekraftige lokalsamfunn, og desentraliserte tjenester og beslutningsmyndighet, er en del av dette.

Vi ser intet konstruktivt i å konsentrere stadig mer av befolkningen til storbyer, og fremmedgjøring ved utflagging av næringsliv, og sentralisering av offentlige tjenester. Vi ønsker trygge, selvstendige, komplette og bærekraftige lokalsamfunn. Distrikts-Norge skal styrkes, og det skal være trygt og godt å bo overalt, i god norsk tradisjon.

Finnmark er et stort aktivum for Norge, med unik natur, og gode betingelser for mange ulike næringer, som fiske, fiskeforedling, reindrift, oljeutvinning og turisme, for å nevne noe.

For at fylket skal blomstre, er god infrastruktur en forutsetning, herunder samfunnskritiske offentlige funksjoner i realistisk avstand til befolkede områder. Dessverre har det gått feil vei i distrikts-Norge i de senere år. Både sivile offentlige funksjoner, forsvarsenheter og hjørnesteinsbedrifter har mange steder forsvunnet, og initiert en rakneeffekt som kommer til uttrykk ved pessimisme og avfolkning.

I Finnmark blir det nå født 50 % færre barn årlig, enn det ble i 1990. Befolkningsutviklingen er katastrofal. Den var negativ for hele Nord-Norge i fjor. Dette er dramatisk, og det må tas grep raskt.

Noe som er helt essensielt, er å få tilbake optimisme og fremtidstro, med satsing på komplette og bærekraftige distrikter. Og det må ikke minst føles trygt og riktig å sette barn til verden. En av utfordringene for både gamle og unge i Finnmark, er den spredte sykehusdekningen. Kirkenes, Hammerfest og Alta, er «HUB’ene» i Finnmark, der vi uten tvil må ha komplette offentlige tilbud om vi skal ha håp om å snu avfolkningen av fylket. Resten av fylket må sikres overkommelig tilgang til disse tilbudene, eventuelt må tilbudene ha mindre filialer på utsatte steder for å unngå at det blir for tungt og utrygt å bo lenger ut. Dette er innlysende. Allikevel synes ikke stortingsflertallet å ha forstått dette.

I lys av ovenstående ser Demokratene det som selvfølgelig at Alta får sitt eget komplette akuttsykehus for å fange opp de deler av Vest-Finnmark som i dag har urimelig lang vei til sykehus, bl.a mtp fødsler og behandling av ulike akutte og/eller langvarige lidelser. Samtidig må sykehusene i Hammerfest og Kirkenes holdes fullbestykket, og rustes opp der det synes påkrevet. Dette er helt grunnleggende, om utviklingen i nord skal snus.

Sykehusdekningen må ikke bare ses i lys av dagens behov. Vi må være i FORKANT! Dersom vi virkelig ønsker å snu trenden, må det tas høyde for befolkningsvekst. Ved hele tiden å tilby et minimum, vil det kun bidra til å forsterke avfolkningen.

Det er på tide at vi får et storting som setter NORGE FØRST, og som konsekvent og profesjonelt tar de grep som må til for å styrke fremtidstroen og bærekraften i HELE landet.

Akuttsykehus i Alta

Geir Ugland Jacobsen

Pressetalsmann Demokratene


Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.