Norgesdemokratene

Massivt flertall mot muslimsk innvandring i 10 land i Europa.

Men mangel på fungerende demokrati gjør folkene maktesløse.

En spørreundersøkelse foretatt av Chatam House viser at 55 % av innbyggerne i 10 europeiske land

Massivt flertall mot muslimsk innvandring i 10 land i Europa.
Artikkelen er skrevet av Christen Krogvig. Innholdet står for forfatterens regning.

ønsker å stanse all innvandring fra land med muslimsk majoritetsbefolkning. Kun 20 % av de spurte i undersøkelsen var uenige i forslaget om full stans i innvandringen fra muslimske land. Andelen som ville ha full stans i innvandringen fra muslimske land var 64 prosent i Ungarn. Og det er lavt tatt i betraktning at hele 98% av ungarerne stemte for et forslag om å si nei til EU-kvoter for innvandring i en folkeavstemning i landet 2. oktober 2016. Dette taler for at andelen som ville svart nei i en fullstendig hemmelig folkeavstemning ville være enda høyere enn det resultatene fra undersøkelsen tilsier!

Det er i og for seg gledelig at mange europeere ser at de som har advart mot dette har hatt rett. Men det er også merkelig at hvis folkene i Europa er mot slik innvandring, hvorfor stopper de den ikke? Er ikke landene i Europa demokratier der folkene slev bestemmer sin egen skjebne?

Sannheten er dessverre at landene i Europa kalles demokratier. Det er imidlertid dessverre slik at avgjørelsene om hvordan landene i Europa skal styres ikke fattes av befolkningene i de respektive land, men av partiene.

I det opprinnelige demokratiet i antikkens Athen var det der i mot folkeforsamlingen som fattet alle

Massivt flertall mot muslimsk innvandring i 10 land i Europa.
I det opprinnelige demokratiet i Athen kunne ikke politikerne overkjøre folket.

viktige avgjørelser. I Athen forsøkte man å unngå at det ble etablert en politisk elite, og alle frie borgere hadde like politiske rettigheter. Alle hadde samme rett til å tale, fremme forslag og stemme i folkeforsamlingen; Ecclesia.

I det opprinnelige demokratiet fantes det derfor en lovlig mekanisme som en hver som hadde folket i ryggen, kunne ta i bruk for å gjøre sin vilje om til statens politikk. Dersom landene i Europa hatt politiske systemer som lignet det opprinnelige demokratiet, ville de som ikke ønsket innvandring kunne krevd at spørsmålet ble satt opp til folkeavstemning. Folkene ville stemt nei. Og innvandringen fra muslimske land ville stoppet.

I vårt system må innbyggerne i stedet stemme på partier. De partiene som har størst ressurser vinner, og parlamentene blir ikke representative. (I hvert fall ikke når det gjelder innvandring.) Uten representative forsamlinger er det heller ikke mulig å snakke om noe representativt demokrati. I det eneste landet i Europa der innbyggerne ble spurt om de ønsket EU-kvoter for innvandring, Ungarn, stemte 98% nei.
Like vel fortsetter parlamentene i EU og Norge å godkjenne EU-kvotene for innvandring.

Undersøkelsen (fra Chatham House), som viser at det er mange fler som svarer nei enn ja til

Massivt flertall mot muslimsk innvandring i 10 land i Europa.
Det er overveldende motstand mot innvandring fra muslimske land i Europa. Men folkene i Europa blir overkjørt av politikerne.

innvandring fra muslimske land, i alle de ti statene som ble undersøkt, er nok et bevis på at vi ikke har noe fungerende demokrati. Folkene kan mene hva de vil, men det finnes ingen lovlig mekanisme som den siden som er mot innvandringen kan ta i bruk for å sørge for alt folket får det som det vil.

Parlamentenes manglene representativitet ble også gjort synlig da Sveitserne i 2009 stemte over et forslag om å forby bygging av minareter. Femti ni prosent av folket i Sveits stemte for dette forbudet mens 71 prosent av medlemmene i parlamentet stemte mot. Hvis parlamentet hadde bestått av et representativt utvalg av folket ville antallet parlamentarikere som stemte for forbudet vært mellom 92 og 118 (Av 183 parlamentarikere som avgav stemme. Dette kan bevises ved hjelp av statistiske beregninger.) Sannsynligheten for at det ville vært færre enn 92 som hadde stemt for forslaget i parlamentet er ca. 2,5%. Sannsynligheten for at antallet som stemte for forslaget ville mindre enn 81 ville være 1 til 50 000. Like vel var det kun 51 av parlamentets medlemmer som stemte for! Et slik utfall ville være nærmest umulig i et statistisk representativt parlament… (For å skape representativitet ble derfor medlemmene i styrende organer i Athen ikke valgt, men trukket ut ved loddtrekning.)

Det er derfor åpenbart at Det sveitsiske parlamentet ikke er noen representativ forsamling. I hvert fall i minaret-spørsmålet.

Nett opp fordi parlamentene tidvis er helt i utakt med folket har folket i Sveits rett til å fatte beslutninger i folkeavstemninger og således overkjøre parlamentet.

Ordet «demokrati» betyr egentlig «folkemakt». Men i vårt system kan myndighetene kjøre over folket og fatte avgjørelser med svært vidtrekkende konsekvenser uten at folket har noen mulighet til å hindre det.

Et system ala antikkens Athen, der folket faktisk styrer staten i detalj, er neppe realistisk. Men hvis vi vil at Norge skal styres omtrent slik landet ville blitt styrt dersom det var folket selv som styrte landet, så må det bygges inn en mekanisme som en hver som har folket i ryggen, skal kunne bruke for å sørge for at folkeviljen blir respektert.

Rent konkret betyr det at det må konstrueres en sikkerhets ventil mot maktmisbruk. Denne ventilen må være en grunnlovsfestet rett til å kreve at forslag til nye lover og endringer i eksisterende lover behandles i bindende folkeavstemninger.

En hver som kan samle et visst antall underskrifter, må ha rett til å sette et lovforslag opp til folkeavstemning. Ved en slik ordning vil politikerne vite at folket kan reise seg mot dem dersom de ikke respekterer folkeviljen.

Demokratene i Norge har programfestet at Norge skal grunnlovsfeste folkets rett til å kreve folkeavstemninger. Demokratene i Norge er derfor svært ulikt partiene som som er representert på Stortinget i dag ettersom ingen av disse arbeider for å innføre ekte demokrati i Norge.

Først den dagen folket gis en slik mulighet til å overstyre politikerne kan vi etter min mening tale om et system som ligner så mye på det opprinnelige demokratiet at det fortjener betegnelsen «demokrati».