Norgesdemokratene
Norgesdemokratenes støtteerklæring til Norges friskoler

Norgesdemokratenes støtteerklæring til Norges friskoler

Kunnskapsdepartementet foreslår en reduksjon av fremtidig finansiering av Norges friskoler (privatskoler med rett til statsstøtte).

Denne innsparingen vil ikke komme Norges barn til gode, men heller bidra til en reduksjon av gode supplement til den offentlige skolen.

Alle foreldre har en grunnleggende menneskerett til fritt å velge skole for sitt barn, i tråd med religiøs eller filosofisk overbevisning. (FNs konvensjon, artikkel 13, 3.)

Norgesdemokratenes støtteerklæring til Norges friskoler
Foto: Privat

I tillegg vil vi i Norgesdemokratene vise vår støtte til underskriftskampanjen startet av Steinerskoleforbundet, Montessori Norge, Abelia, Kristne Friskolers Forbund og Steinerskolenes Foreldreforbund, som har oppnådd over 35.700 signaturer. https://www.underskrift.no/vis/12664

Vivienne Moss Kravik, daglig leder ved Steinerskolen i Moss

– Vi melker ikke staten for penger. Staten sparer faktisk penger på oss, sier hun.

Dette forklarer hun med at de kun mottar 85 prosent i statsstøtte per elev. De øvrige 15 prosentene finansieres av skolepenger, altså penger som foreldre eller foresatte betaler. Altså sparer staten 15 prosent på hver elev som utdanner seg i private skoler som Steinerskolen, sammenlignet med om de skulle gått på en offentlig skole – hvor staten må dekke 100 prosent.

Vivienne Moss Kravik, daglig leder ved Steinerskolen i Moss

En friskole (frittstående skole) er som oftest en privateid skole som er godkjent som et alternativ til offentlig eide skoler. Dette betyr at en friskole har rett til statstilskudd, om den er godkjent som opplæring jevngod med offentlig skole.

Friskolene er underlagt friskole-loven og staten fører i dag tilsyn med friskolene. Friskoler inkluderer ikke trossamfunnsskoler, men er et jevngodt alternativ til den offentlige skolen.

Koranskoler kommer ikke innunder friskoleloven.

Norgesdemokratene sier Ja til å bevare våre norske friskoler, og vil i tillegg styrke deres rett og mulighet til å utvikle sin egenart, være seg pedagogisk metodikk eller livssyn. Vi vil ha fri etableringsrett for private skoler og de må fortsatt sikres retten til å ansette kompetent personale ved den enkelte friskole. Vi stiller oss sterkt kritiske til koranskoler og vil ikke tillate slike opprettet.

Regjeringens forslag er en innsparing på over en halv milliard kroner årlig, over fem år, via kutt i støtten til de private grunnskolene. Ny tilskuddsmodell tar ikke høyde for at det er langt mer administrativt og organisatorisk krevende å drive en 1. – 10.klasse, enn delte barne- eller ungdomsskoler.

Tusenvis av elever blir berørt, siden dette kan medføre reduksjon i skoletilbudet og nedleggelse av flere friskoler. I 2028-29 vil de motta 30% mindre tilskudd sammenliknet med inneværende år. Norgesdemokratene setter egen råderett høyt, og valgfriheten er et vesentlig element i så måte.

En slik beslutning vil føre til bortfall av mangfold blant utdanningsinstutisjoner, og en reduksjon av pedagogiske skolealternativ. Dette vil være ødeleggende for valgfriheten og demokratiet.

ND vil bevare dagens tilskuddsmodell som differensierer mellom disse driftsformene.

Norgesdemokratenes støtteerklæring til Norges friskoler
Foto: Privat

Mette Eriksen, Norgesdemokratene 09.11.23.

Mer utfyllende paragrafforklaring, sakset fra friskoleloven:

§ 1-1.Formålet med lova
Opplæringa ved skolar som blir godkjende etter lova her, skal ta sikte på:
a. å utvikle personlegdommen, talentet og dei mentale og fysiske evnene til elevane,
b. å utvikle respekt for menneskerettane, grunnleggjande fridommar og for dei prinsippa som pakta til Dei sameinte nasjonane vernar om,
c. å utvikle respekt for foreldra og den kulturelle identiteten, språket og verdiane til eleven, for dei nasjonale verdiane i det landet der eleven bur, og respekt for kulturar som er ulike hans eller hennar eigen,
d. å førebu eleven til eit ansvarleg liv i eit fritt samfunn i ei ånd av forståing, fred, toleranse, likestilling mellom kjønna og venskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personar som høyrer til urfolk,
e. å fremje respekten for naturmiljøet.

§ 2-1.Godkjenning av skolar
Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:
a. livssyn
b. anerkjend pedagogisk retning
c. internasjonalt
d. særskilt tilrettelagd vidaregåande opplæring i kombinasjon med toppidrett
e. norsk grunnskoleopplæring i utlandet
f. særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma
g. Vidaregåande opplæring i tradisjonshandverksfag.

Opplæringa skal vere på norsk eller samisk.

§ 2-3.Krav til innhald og vurdering i opplæringa
Skolen skal drive verksemda si etter læreplanar godkjende av Kunnskapsdepartementet.

Friskoleloven, Lovdata

Det er startet et opprop mot dette:

https://www.underskrift.no/vis/12664

Mer info:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/KnxK85/skolestatsraad-nordtun-endrer-friskolekutt-neste-aar

https://www.vl.no/religion/2023/10/17/16000-har-skrevet-under-opprop-til-stotte-for-landets-privatskoler/

https://www.adressa.no/midtnorskdebatt/i/dwEvEX/vi-er-svaert-urolige-for-framtida-til-elevene?fbclid=IwAR0sqWNd-3O3ZGP94OcDfWg7hEftwXuF063PYyYgAWrLyAdo6daSm2tyPbg

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2023/10/25/vil-kjempe-for-jobben-og-elevene-sine/?fbclid=IwAR2GZaLbVc1PthWlyGKps4p7sxSTkrjfR-3O72MPpoBwJNlid1Q0iuZ75lo

https://www.utdanningsnytt.no/finansiering-privatskoler-regjering/16000-har-skrevet-under-opprop-for-privatskoler/377544?fbclid=IwAR2D9Zzj7WVINWE3uLkDhN3wZDf44EZwXBkIaLGyj2bt4kkAk2tHf4724SA

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com