Norgesdemokratene
Islam og sharia

Filter koker suppe på spiker igjen

Latterlig nok får de støtte fra “Fritt Ord”.

Fritt Ord sier om seg selv: “Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.”

F.N. har intervjuet Cathrine Thorleifsson i C-Rex ved UiO.

Litt av hennes egen info:

Academic interests

Thematic: political anthropology, far right mobilization, nationalism, extremism, political violence, migration, borders, digital cultures 

Mail fra Filter til Norgesdemokratenes leder:

Sendt: fredag 22. september 2023 15.16
Til: guj@demokratene.no
Emne: Re: Ber om utdypning av din uttalelse til Alternativ Media

Hei,

I forbindelse med arbeidet med denne artikkelen har vi intervjuet førsteamanuensis Cathrine Thorleifsson ved Universitetet i Oslo. Hun sier blant annet følgende:

[om Norgesdemokratenes partiprogram og ideologi]
  • I Norgesdemokratenes program er det åpenbare overlapp med SIAN. Det er en del høyreekstreme elementer her.
  • Norgesdemokratene forfekter en autoritær nasjonalisme. Den er inngripende, fordi den rokker ved helt sentrale liberale verdier og friheter i et åpent, liberalt demokrati. 
  • [Thorleifsson reagerer på at Norgesdemokratene peker ut enkeltgrupper i befolkningen som mål for restriktive og innvandringsfiendtlige tiltak]

    Det er et åpent angrep på minoriteter, i dette tilfellet muslimer. Det er dehumaniserende og farlig.

Ønsker du å gi en uttalelse om dette?

Med vennlig hilsen,

Silje

Svar til Filter

Fra: guj@demokratene.no <guj@demokratene.no>
Sendt: fredag 22. september 2023 22.00
Til: ‘Silje Eggestad’ <silje@filtermedia.no>
Emne: SV: Ber om utdypning av din uttalelse til Alternativ Media

Hei!

Takk for forespørsel.

Innledningsvis vil jeg si at Cathrine Thorleifssons påstander bør underbygges langt bedre. Her fremstår det mest som løs synsing, og kanskje er det også det?

Hun uttaler:

« I Norgesdemokratenes program er det åpenbare overlapp med SIAN. Det er en del høyreekstreme elementer her.»

Dette er det vanskelig å forholde seg til, fordi det som menes å indikere «høyreekstremisme» ikke er spesifisert. Man kan jo begynne med å statuere en uhildet definisjon av begrepet.

Det er også viktig at man er såpass vitenskapelig at man innser at «ekstrem» er et relativt begrep.

Hva som er mest ekstremt (og kanskje klanderverdig) av å ville utslette egen nasjonalstat og kultur, eller å ville verne det samme, kan diskuteres.

ND anser seg ikke høyreekstreme på noen måte. Vi kan ikke plasseres på tradisjonelle høyre/venstre-aksen. I vårt brede program finnes det elementer som kan identifiseres med alle andre partier – fra Rødt til FrP – ganske jevnt fordelt.

Kun den eksplisitte antiglobalismen er vi trolig unike på – trolig fordi vi er mest opplyste på temaet, og erkjenner trusselen, som ellers er et ikke-tema i det politisk korrekte og konforme politiske landskapet i Norge.

Forsøkene på «ekstremist-stempling» av ND, oppfatter vi som en hersketeknikk. Vi ser klart at det er et mål å unngå at ND når ut til velgerne med sitt program. Uten at man forholder seg til programmet, tas ting ut av kontekst og «tilpasses» både retorisk og ideologisk så man på det grunnlaget kan hevde at vi er «ekstreme».

Kanskje finner man også et og annet partimedlem som ikke hevder partiets offisielle syn, og benytter teknikken «guilt by association» til å klistre en ekstrem uttalelse eller handling, begått av et partimedlem, på hele partiet. Da bør man i det minste være konsekvent, for det sies og gjøres mye rart av medlemmer og tillitsvalgte i alle partier.

Politiske motstandere som man klarer å demonisere og stemple som ekstreme, blir mer legitime å hate og ekskludere fra offentligheten – og det skremmer sikkert også en del velgere fra å stemme på dem. Det er en ufin, uredelig, hatefull og simpel hersketeknikk som undergraver demokratiet, intet annet.

Jeg har enda ikke registrert at media har hevdet at Rødt støtter kriminalitet fordi partilederen beviselig stjeler

— eller at hele Arbeiderpartiet bør assosieres med det som deres tidligere ordfører i Vågå gjorde

— eller at Venstre skal innestå for det partilederen foretok seg i en åker.

— Hva med kommunistpartiet Rødt som nedstammer direkte fra AKP-ML, som heiet på de verste diktatorene og massemorderne verden har sett, og forfektet (og trente til) væpnet revolusjon i Norge?

Når skal Rødt konfronteres med at dette partiet de facto har vært en reell fare for rikets sikkerhet? Ikke mye å høre fra Universitetet i Oslo om denne klokkeklare og reelt farlige ekstremismen. Eller kanskje er det så mange norske samfunnstopper som har sin historie og sine ideologiske røtter i AKP-ML at partier som ND derfor fremstår som «ekstreme» sett fra disses ståsted? Alt er som sagt relativt…

«Overlapp med SIAN»? Hvordan da? Det må i så fall være at SIAN og ND begge vil stoppe ukontrollert og potensielt fatal islamsk immigrasjon. At vi ikke ønsker islamisering av det norske samfunnet er velkjent, og ikke noe vi er alene om. Det synet deles med flere andre partier, bl.a FrP og Konservativt.

I ND brenner vi ikke koraner, men vi støtter ytringsfriheten, slik faktisk stortingsflertallet også har gjort til nå. Tendensiøs retorikk som forleder folk til ukritisk å sette likhetstegn mellom ND og SIAN, finnes det ikke dekning for.

Hun sier videre: «Norgesdemokratene forfekter en autoritær nasjonalisme. Den er inngripende, fordi den rokker ved helt sentrale liberale verdier og friheter i et åpent, liberalt demokrati. .» 

Å forfekte nasjonalisme var en dyd i Norge for bare 50 år siden, og i ND gjør vi det også i dag.

Nasjonalisme og patriotisme er et helt nødvendig lim som holder en nasjon samlet. De gir oppdrift og motstandskraft.

Uten en viss nasjonalisme, dvs kjærlighet til eget folk og land, er en nasjon dødsdømt. Vi mener at de fleste norske rikspolitikere er utilgivelig likegyldige til dette. Men ND er ikke et autoritært parti. Vi er tvert om tilhengere av det egalitære samfunnet, med stor individuell frihet og medbestemmelse. Vi står for Kardemommeloven: «Du skal ikke plage andre, men være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre hva du vil».

Når det er sagt, skal det ha klare og avskrekkende konsekvenser å plage andre. Det står vi for, men det gjør oss ikke til et autoritært parti. En effektiv håndtering av kriminalitet ivaretar også en svært viktig frihet: friheten til ikke å bli et offer for vold, trusler, sjikane, svindel og andre forbrytelser.

Hvilke andre liberale verdier og friheter er det Thorleifsson sikter til? I dag går samfunnet mot stadig mer kontroll av borgerne, og en form for politisk selektiv frihet som vi ikke ønsker fordi den truer og krenker andre.

ND vil at det offentlige skal tjene og beskytte borgerne og deres trygghet, frihet og livskvalitet – ikke prakke på dem normoppløsning og enkelte individers og gruppers «frihet» til å ta seg til rette i samfunnet på andres bekostning.

Til slutt sier hun:

«Det er et åpent angrep på minoriteter, i dette tilfellet muslimer. Det er dehumaniserende og farlig.»

ND mener at Norge tilhører det norske folk, og skal aldri tilhøre eller styres av andre.

Antiglobalisme, herunder en restriktiv innvandringspolitikk er sunn fornuft i så henseende.

Vi «angriper» ingen minoriteter. Sammenlignet med flere av de folkeslag og kulturer som dominerer som innvandrere i Norge, er det dessuten det norske folk som på verdensbasis er i klar minoritet. Immigrantene kommer for en stor del fra overbefolkede og fjerntliggende land.

Derfor er det viktig å beskytte vårt land, vårt folk og vår kultur. Det er sunn fornuft, har ingenting med dehumanisering å gjøre, og er heller ikke farlig. Det som KAN være farlig, er at grupper som bekjenner seg til imperialistiske, udemokratiske, autoritære og intolerante ideologier tillates å vokse ukontrollert og nå kritisk masse. Skjer det, vil gruppen komme i direkte opposisjon til den norske befolkningen. Det viser verdenshistorien smertelig klart. ND har selvfølgelig ikke noe imot individuelle muslimer. Men som et alternativt, uønsket, udemokratisk og irreversibelt samfunnssystem som en hurtig voksende gruppe bekjenner seg til, er islam farlig for et fritt, demokratisk og vestlig samfunn. I slike grupper tar de militante, selvhevdende og intolerante individene fort over styringen, og en ellers fredelig majoritet tvinges til å følge dem. Dette er bare et faktum, selv om enkelte kanskje ikke liker å høre det.

Det er i dag trolig over 400.000 muslimer i Norge. De aller fleste «flyktninger og asylsøkere» (mer enn 95%) som kommer til Europa fra andre verdensdeler, har iflg Frontex (det europeiske grensepolitiet) ikke et reelt beskyttelsesbehov. Mange tar seg til honningkrukken Skandinavia. Av de som kommer, synes et stort flertall å være muslimer – mest menn i sin beste alder.  

Statistikken viser at kriminaliteten i gruppen er skyhøy, selv om selvsagt ikke samtlige er kriminelle. Antallet muslimer i Europa og Norge har doblet seg ca hvert 8. – 10. år siden 1980. Fortsetter det i samme takten, vil det være muslimsk flertall i Norge rundt år 2060.

Ser vi på historien, vil samfunnet tvinges til å endre seg radikalt, økonomien vi bli rasert, og det bli borgerkrigslignende tilstander lenge før det. Vi ser hva som skjer i Sverige og Frankrike nå. Dette er land som har kommet lenger i prosessen enn Norge.

Norgesdemokratene vil ikke at Norge og det norske folk skal utsettes for dette. Vårt syn har ingenting med ekstremisme å gjøre. Det er bare et utslag av sunn fornuft og ansvarsbevissthet, som vi gjerne skulle sett mye mer av også på Stortinget.

Vi har flere immigranter, også muslimer og ikke minst eks-muslimer, blant våre velgere. Disse ønsker heller ikke at det frie, trygge og velstående samfunnet de har kommet til, skal bli dominert av islam. Det bør alle politisk korrekte og indignerte, som vil demonisere enhver innvandringsmotstand og islamskepsis, ha respekt for.

ND vil ikke kaste ut velintegrerte immigranter fra Norge, slik noen påstår. Men kriminelle gjengangere og de som har fått opphold på sviktende grunnlag, vil vi ha ut. Det gjøres allerede i stort omfang i en del andre land, blant annet Danmark.  

De kriminelle ødelegger både for nordmenn og andre immigranter. Hvis noen synes at det er inhumant å luke ut de nevnte kategoriene, så vil vi heller påstå at det er inhumant mot resten av befolkningen å la være.

Geir Ugland Jacobsen

Geir Ugland Jacobsen

Siviløkonom og Partileder i Norgesdemokratene

Document.no

Bt.no

Rights.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com