Norgesdemokratene

Korona-pandemien krever mer norsk satsing på forskning.

Korona-pandemien krever mer norsk satsing på forskning.Korona-pandemien krever mer norsk satsing på forskning.

Demokratenes Grete Hansen, mener bestemt at Norge må bygge et robust næringsliv og et konkurransedyktig Norge etter korona, må vi derfor stimulere til forskning av høy internasjonal kvalitet.

Grunnforskningen er et fellesgode av stor betydning for Norge, og skal derfor sikres tilstrekkelige ressurser, og være fri og uavhengig. De offentlige bevilgningene må være langsiktige og forutsigbare for å skape høy kvalitet og konkurransedyktighet i forskningen.

Anvendt forskning omformer ny kunnskap og innsikt til økonomiske salgbare produkter. Det er en sammenheng mellom satsing på forskning, utvikling og innovasjon, og vekst i økonomien. Et tettere samarbeid mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner er derfor meget viktig, og noe Demokratene vil jobbe for og stimulere til er:

• Sikre grunnforskningen i Norge gode og langsiktige rammer.
• Forenkle byråkratiet rundt søknad om forskningsmidler.
• Identifisere kunnskapsområder der Norge er verdensledende, og sette inn større ressurser her.
• Vurdere skattefradrag ved gaver eller investeringer som gis til FoU-baserte bedrifter og grunnforskning etter nærmere fastsatte regler.
• Være et foregangsland på forskning innen fossile og fornybare energikilder.
• At tildeling av forskningsmidler også skal baseres på resultatmåling og prosjektevaluering.

 
 
 
Grete Hansen
Demokratene i Kristiansand

Publisert av Tor-Andre Hopen
Følg oss på facebook Korona-pandemien krever mer norsk satsing på forskning.

 
 
Politikk Konservatisme Nasjonalisme Valg2021 Valg2023 Stortingsvalg Fylkestingsvalg Kommunevalg EØS EU ACER Schengen NeiTilEU NeiTilEØS NeiTilSchengen NeiTilACER Innvandring Islam StoppIslam #