Norgesdemokratene

Ut av EØS og Schengen for å stanse innvandringen og trygge velferden

Makvan2“I valgkampen før Stortingsvalget i 2001 lanserte Ap slagordet «Hvis velferd er viktigst». FrP svarte med «Velferd er viktigst». Etter hvert har landets økonomer vist oss at kostnadene knyttet til innvandring er så høye at de truer hele velferdsstaten. Man kan derfor hevde at «Hvis velferd er viktigst», så er det en avgjørende forutsetning at Norge klarer å stanse masseinnvandringen,” mener Demokrates leder Makvan Kasheikal.

Han mener Norge må ut av EØS og Schengen for å stoppe masseinnvandringen og berge velferdsstaten

“Som vi vet ønsker ikke Arbeiderpartiet en restriktiv innvandringspolitikk, og partiet undergraver således den velferden som angivelig var viktigst i 2001, og heller ikke Sp, Venstre, Sv, MDG og KrF ønsker å stane masseinnvandringen,” skriver han, og fortsetter:

“hva med FrP? Er dette partiet for de som mener at velferd er viktigst?
FrP høster mange stemmer på like utspill med krav om en restriktiv innvandringspolitikk, men evnene til å levere står ikke i forhold til retorikken. Det er flere svakheter i partiets innvandringspolitikk. To viktige punkter i FrPs program som undergraver FrPs rolle som garantist for en restriktiv innvandringspolitikk er partiets ja til både EØS-avtalen og Schengen-avtalen.

EØS

EØS-avtalen gjør det mulig for borgere i alle EØS-land å bosette seg i Norge. Det er disse rettighetene som blant annet har gjort det mulig for sigøynere fra Romania og andre land å bosette seg i Norge i kortere eller lengre perioder. Sigøynerne har skapt problemer som har irritert mange nordmenn. EØS-avtalen gir EU-borgere rett til å ta seg inn i Norge selv om de ikke har hatt noen legitim grunn, for eksempel som turist, til å komme hit. Mennesker som kommer til Norge for å tigge eller stjele eller skaffe seg trygd, blir ikke nektet adgang til riket.

Og det er ikke bare folk fra Romania som kan skape problemer. Flere land i Europa har ført en fullstendig uansvarlig innvandringspolitikk, og aller verst har vårt naboland Sverige vært. Horder fra andre verdensdeler, for en stor del muslimer, som har fått svensk statsborgerskap, har i henhold til EØS-avtalen rett til å bosette seg i Norge. Den svenske staten vil få stadig større problemer med å underholde folk som har kommet fra andre deler av verden. Det vil tvinge seg frem kutt i offentlige ytelser, og EØS-avtalen gir alle med svensk statsborgerskap rett til å bosette seg i Norge slik at de kan fortsette å oppebære generøse velferdsordninger når disse etter hvert trappes ned i landene de opprinnelig innvandret til.

Demokratene i Norge vil sikre velferdsstaten. For å gjøre dette mulig har partiet programfestet at det vil si opp EØS-avtalen. (Vel og merke dersom folket stemmer for å at Norge trer ut av EØS i en folkeavstemning. Folket bør være overordnet partiene. Også Demokratene i Norge.)

Schengen

Verdens befolkning vokser med 80 millioner pr år, og det er flere flere milliarder mennesker som vet at de ville få et bedre liv dersom de kan ta seg inn i Norge, eller en annen velferdsstat, og forsyne seg av vertsnasjonens goder. Det er i og for seg ikke vanskelig å forstå at mennesker ønsker å bedre sine levekår, ikke minst når de lever i armod. Men innvandring er ikke noe egnet virkemiddel for å bekjempe verdens overbefolknings- og fattigdomsproblemer.

Schengen-avtalen innebærer at Norges grenser ikke lenger kontrolleres. Ulovlige innvandrere fra andre verdensdeler kan ta seg inn i Norge og søke om politisk asyl. Svært mange av asylsøkerne får bli i Norge selv om de ikke har krav på asyl i henhold til FNs flyktningekonvensjon. (Denne konvensjonen gir kun asylrett til asylsøkere som ble politisk forfulgt i landet de befant seg i før de tok seg inn i Norge. I praksis betyr det at konvensjonen kun gir asylrett til mennesker som måtte være politisk forfulgt av russiske myndigheter. )

Schengen-avtalen innebærer derfor at ulovlige innvandrere som har tatt seg inn i for eksempel Hellas eller Italia, fritt kan sette seg på et fly til Norge og få rett til å bosette seg i vårt land selv om de ikke er flyktninger i henhold til FNs flyktningekonvensjon. Riktig nok er det nå innført visse midlertidige begrensinger i den frie flyten av mennesker som Schengen-avtalen innebærer. Men begrensingene gjelder kun enkelte grenseoverganger. Og de er midlertidige.

I motsetning til FrP så vil Demokratene i Norge si opp hele Schengen-avtalen (Storbritannia er for øvrig ikke tilsluttet denne avalen selv om landet er medlem i EU…) Dette vil gjøre det mulig å kreve at asylsøkere som kommer til Norge søker om asyl på grensen. Og dersom landet de ikke er politisk forfulgt i landet de befinner seg i før de entrer Norge harde ikke rett på asyl i Norge etter FNs flyktningekonvensjon. Demokratene i Norge vil derfor kort og godt avvise ulovlige innvandrere når de søker å ta seg inn i landet.

Hvis bevaring av velferdsstaten er viktigst, så er som nevnt det å begrense innvandringen helt avgjørende. For å få dette til må Norge tre ut av både EØS-avtalen og Schengen-avtalen samt stramme til reglene som regulerer innvandring til Norge. Demokratene i Norge er med andre ord det eneste partiet som ikke bare vil ha en streng innvandringspolitikk, men som også vil treffe de nødvendige tiltakene som gjør det mulig å begrense innvandringen”.