Norgesdemokratene
Pipesensor - Tvang i Halden

Mer om pipesensortvang i Halden kommune

Halden kommune påtvinger innbyggerne et produkt som de ikke har lovhjemmel for.

De prøver å innføre en ny brannforskrift for å pålegge innbyggerne denne sensoren med høringsfrist 13.02.23. Halden kommune bryter flere lover – men den viktigste er retten til privatliv.

Saken med pipesensortvang i Halden kommune

Halden kommune vil påtvinge 12.000 av sine innbyggere pipesensor.

Siden er oppdatert 12.10.22.

“Med mål om å redusere brann i boliger, har Halden kommune vedtatt en lokal forskrift som slår fast at brannvesenet har rett til å bruke sensorteknologi på alle hus med skorstein i Halden.  En slik forskrift er juridisk bindende, og bruk av skorsteinsmonitorering av sensor er dermed ikke valgfritt.”

Forskrift om feiing og tilsyn i Halden kommune 2022 finnes som vedlegg: (PS 165/2021) Du finner dokument om Forskrift om feiing og tilsyn i Halden kommune 2022 her.

Bla nedover til du finner «PS 165/2021: Budsjett 2022» og trykk på den.

Saksnummer: 2021/8203 (16.12.21) Det står Vedlegg (10) og trykk på den. Da får du opp som andre på lista: «Vedlegg forskrifter og gebyrer» og trykk der. Dokumentet starter med «Forskrift om feiing og tilsyn i Halden kommune 2022.» Bla nedover til side 2 der det står: “5. Utenfor ordinær tjeneste / arbeidstid betales overtid og ev. helgetillegg i henhold til tariffavtale. Vurdering av feie- og tilsynsbehov kan gjennomføres med ny sensorteknologi innen skorsteinsmonitorering”

Dette var første gang pipesensor ble nevnt i en slik forskrift.

Forskriften om feiing og tilsyn i Halden kommune for 2023 finnes her.

“4. Vurdering av feie- og tilsynsbehov kan gjennomføres med sensorteknologi innen

skorsteinsmonitorering (pipesensorer). Halden kommune kan montere nødvendig

utstyr på alle bygninger i Halden som får brannforebyggende tjenester fra kommunen”

Halden kommune la ut en høring 20.12.22 med svarfrist 13.02.23.

Høringsbrev Forskrift om feiing og tilsyn i Halden kommune 2023:

“Kommunedirektøren ønsker å presisere i forskrift, at alle husstander med pipe (med unntak som nevnt i ny forskrift pkt 7) i Halden kommune, skal få montert en egen sensor i pipa”

Forklaring av bakgrunnen kronologisk:

2018

Mot slutten av 2018 hadde brannsjef Ole Christian Torgalsbøen en dialog med kommunedirektør Roar Vevelstad om digitalisering av pipetilsyn. Kommunedirektør tok kontakt med fysikkforsker Morgan Kjølerbakken. Det er Morgan Kjølerbakken som har jobbet i samarbeid med Torgalsbøen og Eivind B. Hansen om utvikling av pipesensorene.

2019

Brannsjefen var aksjonær med 43% i selskapet ved stiftelse i 2019.

2019: Info om airMont AS, stiftet 05.04.2019 i Brønnøysund.

Regnskapstall fra airMont AS:

Den 23. september 2019 inngikk Halden kommune en avtale med AirMont AS om å bistå selskapet med å teste ut et digitalt system for pipetilsyn.

2020

I februar 2020 installerte airMont AS 40 sensorer i piper i Halden for å prøve ut teknologien. Dette samarbeidet med Halden kommune publiserte de på sin facebookside. Da testperioden var over, ønsket kommunedirektør Roar Vevelstad å inngå en avtale med selskapet for å ta i bruk systemet.

Firmaet airMont AS sin oppstart og bakgrunn for pipesensor er publisert i HA her:

19.05.2020 Halden Arbeiderblad: «Et meget kompetent samarbeid»

Sitat fra artikkelen: «Vi ønsker å være en kommune som legger til rette for slike initiativ hos våre ansatte, og nå har Torgalsbøen sett et behov som vi ønsker å følge opp. Vi har ikke kommet med noen penger inn i selskapet, men vi lar selskapet bruke piper i Halden i denne utviklingen, sier kommunedirektør Roar Vevelstad»

15. september 2020 ble forslag til avtale med airMont AS lagt fram i hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø. Her ble det fattet vedtak om at Vevelstad skulle vurdere habiliteten rundt brannsjefens rolle i AirMont AS. Advokatfirma ble hyret og resultatet ble at Torgalsbøen solgte seg ut av AirMont til markedsverdien selskapet hadde den gang. Samtidig fikk han en rett til å kjøpe tilbake aksjene i framtida. Prisen ble avtalt til å være markedsprisen på tilbakekjøpstidspunktet.

Saksdokumenter fra kommunemøtet om «Anskaffelse av pipesensorer» er her:

15.09.20 Halden kommunes bystyremøte om Pipesensor-avtalen

Avtalen om aksjetilbakekjøp for brannsjef Ole Christian Torgalsbøen ble signert 2. desember 2020, etter politisk enighet om at habilitetsspørsmålet da var borte.

2021

Halden Arbeiderblad skrev om saken her:

03.01.21 HA: “Brannsjefen måtte ut av selskap som inngår avtale med kommunen: – Føles som man står igjen på perrongen når toget går

Sitat: «Etter flere diskusjoner i kommunen, endte det med at Torgalsbøen trakk seg ut av selskapet han selv var aksjonær i.

Kommunedirektøren har i samråd med ekstern advokat vurdert det slik at Ole Christian Torgalsbøen er inhabil i saken, og at hans medvirkning til saksforberedelsen har ført til at avtalen ikke bør inngås. Ole Christian Torgalsbøen skal imidlertid kjøpes ut av selskapet, og skal ikke ha noen rolle videre i driften verken på eiersiden eller som rådgiver»

I november 2021 signerte airMont avtale med Bjørnafjorden brann og redning og med Brannvesenet Sør IKS.

Deretter er det ganske stille i saken frem til høsten 2022. Og det var i september 2022 at min interesse for saken begynte.

Mer om pipesensortvang i Halden kommune

2022Min involvering i pipesensorsaken

Det var da jeg oppdaget et innlegg på Facebook, sakset fra Halden kommunes side, der det står at «Du kan ikke nekte» at min nysgjerrighet ble pirret. Se bilde til høyre fra 22.09.22

Jeg fant dermed et innlegg på Steigan 22.09.22 «pipesensor i Halden»: https://steigan.no/2022/09/pipesensorer-i-halden/

Jeg begynte å grave etter informasjon selv og fikk et leserinnlegg publisert i Halden Arbeiderblad 28.09.22.

Innlegget er også publisert på partiets nettsider.

Jeg bestilte innsyn i pipesensorsaken 24.09.22 og fikk ikke svar fra Halden kommune. Jeg purret på dem i midten av oktober og mottok irrelevante dokumenter.

Halden Arbeiderblad ba om innsyn i alle dokumenter i saken, og ble vist til kommunens nettside. Der ligger det ingen saksdokumenter fra kontakt mellom partene, møtereferater eller lignende.

Det kan se ut som om Halden kommune trenerer innbyggernes forespørsler om innsyn i saken. Den som søker finner følgende beskjed der det er naturlig at dokumentene ligger: «Dokumentet finnes ikke eller er ikke lagt ut». Det er brudd på offentlighetsloven å hindre innbyggere innsyn i offentlige anskaffelser.

Det er mange dokumenter som tilbakeholdes fra innsyn i offentlige dokumenter fra Halden kommune. Da NMF klaget Halden kommune inn for KOFA for ulovlig anskaffelse, viste kommunen til Straffelovens § 211 for å hindre innsyn i dokumenter. Offentlighetens innsyn er hjemlet i Offentlighetsloven, og kravene til unntak er ganske strenge.

Norges Miljøvernforbund klaget den 19.12.22 Halden kommune inn for KOFA for brudd på Offentlighetslova § 3, 10 og 11. vedrørende begrensninger på innsynsretten. Klage på ulovlig direkte anskaffelse – Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) – Norges Miljøvernforbund (NMF) finner du her.

Se kommunikasjon fra NMF, Halden kommune og KOFA under sakens journalposter her.

Det viktigste dokumentet jeg oppdaget, er imidlertid fra Justis- og beredskaps- departementet, til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap den 27.09.22.

Sitat sakset fra dokumentet:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser til e-post av 26.09.2022 fra Justis- og beredskapsdepartementet med anmodning om å komme med innspill til svar på spørsmål nr. 2999 fra Stortinget til kommunal- og distriktsministeren.

«Har kommunene lovhjemmel til å pålegge alle husstander pipesensor, mener statsråden at dagens lovverk gir kommunen hjemmel til å kreve innføring av pipesensor, og mener statsråden at det holder med en slik setning som Halden kommune har i forskriftene uten at personvern og hensiktsmessighet er drøftet?»

“Sensorteknologi for å vurdere sotmengde og/eller fyringsmønster kan være et hjelpemiddel i vurderingskriteriet for risiko, men brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging gir ikke hjemmel for kommunen til å pålegge alle husstander pipesensor. Det må derfor være frivillig for husstandene om de ønsker en slik sensor eller ikke.”

Oppsummering:

Halden kommune påtvinger innbyggerne et produkt som de ikke har lovhjemmel for.

De tilbakeholder dokumenter i saken og fører dokumenter under flere saksnummer.

De prøver å innføre en ny brannforskrift for å pålegge innbyggerne denne sensoren med høringsfrist 13.02.23. Halden kommune bryter flere lover – men den viktigste er retten til privatliv.

Mvh
Mette Eriksen

Lokallagsleder Norgesdemokratene Fredrikstad, Studieleder Norgesdemokratene Viken

Følg oss