Norgesdemokratene
Demokratene vil selvsagt alltid sette Norge først

Demokratene vil selvsagt alltid sette Norge først

Det må alltid være Norges beste: nordmenn og norske interesser — som skal være avgjørende for trygge og gode politiske beslutninger på stortinget og i regjeringen.

Det er gode løsninger for borgerne og næringslivet som er viktig, og ikke enkeltpartiers og enkeltpolitikeres særønsker.

Dette har dessverre sviktet totalt frem til nå i stortingsperioden 2021 – 2025. 

Og bare så det er sagt: Vi i Demokratene vil derfor i alt vårt politiske virke legge Grunnloven og norske lover til grunn for alt vårt politiske arbeid for å finne frem til de beste løsningene for alle nordmenn og Norge.

Demokratene er også svært opptatt av å lytte til folkeviljen, og ser hyppige folkeavstemminger (gjerne digitale) som ledd i å finne frem til gode løsninger for folket.

Personlig frihet og minimal offentlig inngripen; eiendomsrett, ytringsfrihet, religionsfrihet og valgfrihet — er viktige grunnprinsipper for lykkelige nordmenn.

Demokratene er opptatt av at Norge skal være et land med økonomisk og sosial trygghet for borgerne. Det må legges til rette for etablering av næringsvirksomhet, drift og utvikling av næringslivet.

Demokratene er et konservativt parti — i den forstand at vi er opptatt av å bevare norsk natur, kultur og et kristent verdigrunnlag. Vi vil også videreføre velferdsordninger og andre løsninger som er mer kjent fra venstresiden.

Vi ønsker internasjonalt samarbeid og handel, men sier nei til enhver politikk som ikke gagner Norge, norsk næringsliv, norsk økonomi, norsk kultur, norsk natur — eller truer nordmenns frihet eller fremtid. 

Eiendomsrett og markedsøkonomi er en forutsetning for demokratiet. For å være et attraktivt land for næringsetablering, må Norge ha stabile rammebetingelser gjennom: Frihandelsavtaler med minst mulig byråkrati og skjemavelde som setter Norge først; ikke EU, EØS, ACER, WEF og andre overnasjonale og globalistiske nettverk.

Demokratene tar selvsagt sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, etnisitet eller seksuell legning.

Vi vil styrke den enkelte borgers rettigheter, slik grunnloven legger opp til, jf. eiendomsrett, næringsfrihet, personlige frihet, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet.

Vi tar avstand fra enhver form for totalitær og autoritær statsmakt eller ideologier som sikter mot dette, og stiller oss svært kritiske til enhver overføring av myndighet fra borgerne til det offentlige.

Fundamentalt i Demokratenes samfunnssyn, er troen på enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv.

Demokratene vil derfor bekjempe umyndiggjøringen av enkeltmennesket ved å redusere påbud og restriksjoner — til kun de strengt nødvendige reguleringer. Jeg mener at bare slik vil vi få et tryggere og bedre Norge.

I denne viktige kampen trenger Demokratene støtte og stemmer fra Kari og Ola Nordmann. 


Demokratene vil selvsagt alltid sette Norge først

Vidar Kleppe
Politisk talsmann, fylkesting- og bystyrerepresentant for Demokratene

Følg oss på Facebook

Følg oss