Norgesdemokratene
Eu

Fyring med ved i Norge trues av EU

Vedfyring er en ressurs i Norge, som har strenge vintre og et reelt behov for oppvarming minst åtte måneder i året. Fortsatt vedfyring er derfor livsviktig av beredskapsmessige hensyn.

Tilgjengeligheten på elforsyning er nå truet av rovdrift og krafteksport, slik at det er reelle muligheter for utkobling. Problemene har blitt skapt av denne og forrige regjerings hodeløse og udugelige politikk.

Vedfyring reduserer astronomiske utgifter til oppvarming, og er en menneskerett i Norge. Demokratene vil bevare retten til vedfyring.

Mye positivt kan sies om å gjøre i stand ved. Man er ute i naturen og får god trim. Det er med rette sagt at veden varmer flere ganger før den kommer i hus!

EU ønsker å begrense, eller ta bort, muligheten til å hugge og fyre med ved; noe som kommer frem i et utkast fra EU kommisjonen: New EU Forest Strategy post-2020.

Dokumentet gjennomsyres av forstillingen om klimaendringer — og at vi må tilpasse oss for å redde klimaet. Følgende blir sagt på side 1:

“Skoger er en naturlig alliert for å tilpasse seg og bekjempe klimaendringer og vil spille en viktig rolle for å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050.”

Naturvern, skogvern og sikring av biologisk mangfold er viktig for nordmenn. I vårt land er kontakten med naturen viktig for manges velvære. Stortingets målsetting for skogvern er satt til 10 %. Vi synes det er for beskjedent, og vil doble målet til 20 %. Verneområder bør prioriteres på offentlig eide områder med verneverdig natur.

I utkastet fra EU-kommisjonen går man mye lengre. På side 14 blir følgende sagt:

«Det foreslåtte reviderte fornybardirektivetinkluderer styrkede bærekraftskriterier for bruk av biomasse til energi. Bruken av hele trær til energiproduksjon bør minimeres, det vil si at man bør unngå å plante trær for bioenergiformål og at bioenergi heller bør fokusere på treavfall og rester.»

Dette kan bety at den som eier skog ikke skal ha rett til å ta ned et tre i den hensikt å bruke det til ved, men at skogeieren kan samle grener og annet nedfall til ved! Slik kan man langt på vei opprette et forbud mot vedfyring.

EU kommisjonene skriver at : «Negative eksternaliteter ved bruk av bioenergi, som luftforurensning, må også minimeres.»

Kontroll og overvåkning

I EU-kommisjonens utkast kommer det frem på side 16:

«Digitale teknologier tillater en mer effektiv bærekraftig skogforvaltning og gir muligheter for økt og mer effektiv overvåking… Etablering av et felles digitalt overvåkingsrammeverk for hele EU, ved bruk av fjernmålingsteknologier, vil forbedre nøyaktigheten av overvåkingen.Med forbehold om en konsekvensutredning vil Kommisjonen fremme et lovforslag for EUs rammeverk for skogovervåking og -planlegging.Fokus bør være på regelmessig og hyppigere kostnadseffektiv rapportering og oppdatering av data om prioriterte politikkrelevante temaer, som biologisk mangfold, helse, skader, invasive fremmede arter og effekter av klimaendringer.»

Dette forståes slik, at dine og mine trær skal satellitt-overvåkes for å hindre at vi hugger ned trær til ved! Dette vil også gjelde i Norge gjennom EØS avtalen. Da har vi i så fall ennå en gang avgitt suverenitet og tillatt et overnasjonalt organ å styre og bestemme over Norge. Demokratene forlanger at denne praksisen endres, og at beslutninger som gjelder for Norge — tas i Norge.

Hva mener stortingspartiene og media?

Fyring med ved er viktig og nødvendig for mange. Den siste tiden har vist at i flere sentrale saker så har stortingspartiene meldt pass og riksmedia har sviktet rollen som den fjerde statsmakt. Dette har gjort at viktige problemstillinger ikke blir løftet frem.

Regjeringen forårsaket astronomiske strømpriser, og har i den prosessen vist at de ikke prioriterer Norge. Vi ser nok et nytt knefall fra regjeringen og de andre stortingspartiene, når nye påbud kommer fra EU i det grønne skiftets navn.

Stortingspartiene mener foreløpig ingenting om EUs utkast, og de foreslåtte innskrenkningene i vedfyringen. Betyr det at de stilltiende aksepterer, siden de alle har godtatt den feilaktige forestillingen om menneskeskapte klimaendringer?

Demokratene mener at stortingspartiene må konfronteres, og at de må ta stilling til om de kun vil tillate vedfyring med gamle nedfalte tre og grener, som utkastet fra EU kommisjonen legger opp til. En erfaren vedhugger vet at dette gir lite varme!

Demokratene anser videre at EU kommisjonens utkast vil øke antallet personlige tragedier som astronomiske strømregninger har lagt opp til. Norske husholdninger og bedrifter skal ikke lenger ofres på det grønne skiftets alter!

Ei heller skal vi oppfylle lederen for World Economic Forums, Klaus Schwabs dystopiske fremtidsvisjon: om at vi ikke skal eie noe, men at vi skal være lykkelige.

For å hindre dette må Norge styres av politikere som setter Norge først.

Følg oss