Norgesdemokratene

PRESSEMELDING

Demokratene og PDK ønsker en mer åpen og fordomsfri debatt rundt sentrale politiske spørsmål.

PDK og Demokratene

v/ Geir Ugland Jacobsen og Erik Selle

Demokratene og PDK ønsker en mer åpen og fordomsfri debatt rundt sentrale politiske spørsmål som for tiden berører Norge.

Vi erkjenner at i pressemiljøene og i det politiske etablissementet er det en pågående vilje til å utelukke partier som ikke er representert på Stortinget i den pågående politiske debatt. Likevel er det slik at de etablerte partiene åpenbart ikke tar utelukkende gode valg for nasjonen, og at det er behov for å utfordre den konsensus som preger stortingspartiene for å få bedre beslutninger.

Nasjonens ve og vel er for viktig til at vi aksepterer at deler av opinionen utelukkes, og vi ønsker å lansere noen underkommuniserte synspunkter som vi mener er til det beste for det norske folk og som vi ønsker løftet til en nasjonal debatt.

 1. Coronahåndtering
  1. NEI til Coronasertifikat
  2. JA til FRIVILLIG vaksinering
  3. Umiddelbar og ærlig utredning av, og full åpenhet om, konstaterte og mistenkte bivirkninger av vaksinen
  4. Forebygging og behandling av Covid 19. Hvorfor har ikke norske myndigheter mer fokus på dette? (Ivermectin, hydroxychloroquine, vitaminer og styrking av immunforsvar).
  5. Opprinnelsen til Covid 19, hvorfor er det ikke klargjort om viruset er laboratorieskapt eller naturlig?
  6. Hva er de langsiktige virkningene av covid?

Nå dør også yngre mennesker (under 40 år) i Norge av C19. Disse er iflg FHI fullvaksinerte. Ingen yngre personer uten noen ytterst få med allerede livstruende sykdom, av helt annen årsak, synes å ha dødd av C19 i Norge, før man begynte med vaksinering av denne gruppen.  Antall personer som får alvorlige bivirkninger eller dør, er generelt mye større for denne vaksinen, enn for alle andre – inkludert de vaksinene som før er blitt stoppet pga bivirkninger (som svineinfluensavaksinen). De aller fleste som for tiden er innlagt på sykehus med C19, og også de fleste som dør av C19, er vaksinerte.  Daglig kommer nye og alarmerende opplysninger. Nå sist om økning i hjerte- og karlidelser og død pga hjertestans, særlig blant yngre vaksinerte personer, samt rapporter fra bl.a Canada og Skottland, om mulig ekstrem økning i antall dødfødte av vaksinerte mødre.  Dessverre er det svært vanskelig å finne utdypende statistikker fra vaksineåret 2021, for å få verifisert eller avkreftet rykter om bivirkninger av vaksinene. Fra det offentlige oppleves ofte ren agitering for vaksine, og lek med tall for å fremme vaksineringsviljen, fremfor ydmykhet, fremskaffing av relevante data og objektiv informasjon. Vi undrer på hvorfor norske myndigheter til tross for alle usikkerhetsmomenter, samt det faktum at vaksinene kun synes å fungere i 3-6 måneder, fortsatt diskuterer innføring av diskriminerende vaksinesertifikat, og pusher vaksiner på befolkningen uten at vi registrerer noen tydelige forbehold eller advarsler til publikum. Hvorfor ikke gå litt mer forsiktig frem, og vise mer respekt for berettiget vaksineskepsis, fremfor blindt å presse på for risikabel vaksinering av alle? Ikke minst yngre aldersgrupper som ikke en gang har behov for vaksine?

 1. Energipolitikk
  1. Strømforsyning: Norge er selvforsynt med ren strøm (vannkraft). Rikelig tilgang på rimelig kraft har vært, og er fortsatt, en nødvendig forutsetning for norsk industriutvikling og generelle bærekraft.Hvorfor har norske politikere ført en energipolitikk som svekker norsk konkurranseevne og energiberedskap, og øker kostnader og økonomisk usikkerhet for norske husholdninger ved å selge ut norsk strøm i strid med nasjonale interesser?
  2. Globalisering eller nasjonalstat? Når krysser politikerne grensen til undergraving av nasjonalstaten? Norsk selvråderett er utvilsomt kraftig svekket siden EØS avtalen inntrådte.
  3. Elektrifisering av sokkelen og subsidiering av vindkraft. Må stanses umiddelbart.
  4. Politikernes vanstyre av landet tvinger frem behovet for atomkraft.
  5. Nasjonal energiforsyning er et statlig ansvar og en forutsetning for nasjonens overlevelse. PDK og Demokratene ønsker å nasjonalisere norsk vannkraft og sikre statlig eierskap, slik at ressursen forvaltes til det beste for landets innbyggere og norsk industri til evig tid.
 • EØS
  1. Folkeavstemning om EØS-avtalen kreves i denne stortingsperioden.
  2. Høyesterett må vurdere EØS-avtalen opp mot Grunnloven.
 1. Overnasjonal avtaler.

Hvorfor tillater Stortinget at norske regjeringsmedlemmer, samt andre politikere og samfunnstopper deltar aktivt i fora som har radikale og eksplisitte mål for verdensutviklingen, til dels med dramatiske virkemidler, uten at dette arbeidet og dets konsekvenser er demokratisk forankret i de land det berører, inkludert Norge? Den planlagte verdensutviklingen berører i høyeste grad det norske folk, men det synes å bli praktisert en utstrakt grad av hemmelighold i de nevnte fora. Det er nærliggende å anta at deltakere fra Norge har påtatt seg forpliktelser som er i konflikt med nasjonale interesser, og i direkte motsetning til deres betrodde stilling i Norge, uten at dette på noen måte blir kommunisert til det norske folk og underkastet debatt og demokratisk godkjenning. Det registreres også massive statlige overføringer fra Norge til de aktuelle fora, uten sporbarhet og åpenhet om bruken av disse midlene. Denne praksisen må adresseres hurtig. Transparens og demokrati må innføres på dette feltet.

 1. Forsvar og beredskap

Situasjonen på grensen mellom Hviterussland og Polen, samt spenningsnivået mellom Ukraina og Russland, viser at tiden for naiv forsvars- og sikkerhetspolitikk må opphøre umiddelbart. Følgende tiltak kan og må effektueres fra norske myndigheter umiddelbart:

 1. Det må utarbeides en ny forsvarsplan som strategisk og taktisk sikrer betryggende håndtering av alle tenkelige angrepsscenarier mot Norge. Denne skal i utgangspunktet være behovsstyrt, ikke budsjettstyrt.
 2. Forsvaret må bli smartere, mer utspekulert og avskrekkende. Ny og fleksibel våpenteknologi basert på hva som nylig har vist seg effektivt i moderne krigføring, og topografi som ligner den norske, bør prioriteres.
 3. Norsk basepolitikk må opprettholdes. Norge skal ikke ha fast stasjonerte amerikanske soldater i landet.
 4. Heimevernet må økes tilbake til 80 000 stridende personell, og alt nødvendig materiell og øvingsbehov må oppfylles.
 5. Norske byer må sikres bedre, og den sivile nasjonale beredskapen, bl.a på mat, medisiner og brensel må styrkes vesentlig.
 6. HV-016 må gjenopprettes.
 7. Sjøheimevernet gjenopprettes.
 8. Luftvern rundt de store byene og kritisk infrastruktur må prioriteres. Norske byer må generelt sikres bedre mot alle typer angrep. Det må øves på opprenskning i urbane strøk.
 9. Den sivile nasjonale beredskapen, bl.a på mat, medisiner og brensel må styrkes vesentlig i hele landet.
 10. Sivilforsvaret må oppgraderes kraftig.
 11. Antall vernepliktige må økes. Minimum 6 måneder effektiv grunnutdanning, og deretter overføring til reserve- og HV tjeneste, inntil Hæren bygges opp til en Brigade i Sør Norge og en brigade i Nord Norge.
 12. Antall U-båter må økes til minimum 6.
 13. Antall kystkorvetter til forsvar av indre skjærgård må økes betraktelig.
 14. Evenes må videreføres som sivil flyplass, mens Andøya, Banak, Bardufoss, Rygge, Ørlandet, Bodø og Sola videreføres til tilfredsstillende luftforsvarsstasjoner.
 15. Norske grensestasjoner må ivareta tilstrekkelig kapasitet til å motstå migrasjonspress. Det behøves også en plan, samt nødvendige investeringer, for hurtig mobilisering av effektivt grensevakthold mot Sverige.
PRESSEMELDING
Pixabay

Følg oss