Demokratene Norge
Vil legge tilrette for mer økologisk jordbruk.
Pixabay

Demokratene vil legge tilrette for mer økologisk jordbruk

Vi ønsker fortsatt subsidiering og beskyttelse av norsk landbruk. Samtidig ønsker vi å se nærmere på forretningsmodellen og konkurransen rundt salg og distribusjon av landbruksprodukter i Norge.

Prisene på mat i Norge er svært høye. Likevel sitter bøndene igjen med stadig mindre. Dette rammer både bønder og svakerestilte, og skaper enorm grensehandel som igjen svekker vårt arbeidsmarked.

Norsk jordbruk strekker seg 5000 år tilbake i tid, og er dermed mer enn bare en måte å skaffe mat på, men også en del av en levende urtradisjon. Vi ser at landbruket også har stor nasjonal og kulturell verdi.

Demokratene er av den oppfatning at vi ikke bør miste mer av den matjorden vi har igjen. Vi vil derfor gå inn for et nasjonalt forbud for å regulere om dyrkbar jord til andre formål. Bønder som trenger mer areal til driftsbygninger kan få dispensasjon fra dette hos Statsforvalteren.

Les også Gunhild Stordalen og hennes EAT-bløff

Demokratene anser bønder som næringsdrivende, og ønsker et samarbeid for å finne løsninger med færre fordyrende mellomledd som vil gi lavere matvarepriser og høyere lønn til bønder. Norsk landbruk bør innrettes slik at landet til enhver tid har en akseptabel grad av selvforsyning.

Demokratene tar trygg og ren mat på alvor. Vi ønsker å bidra til mindre bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler og sikring av god og ren matjord. Vi ønsker å legge til rette for dem som ønsker å gå over til økologisk landbruk, og støtter derfor Økologisk Norges mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk. 15 prosent-målet for økologisk produksjon og forbruk gjeninnføres og følges opp med en forpliktende opptrappingsplan. Dette kan bl.a gjøres gjennom tilskudd til omlegging, senke moms på økologiske produkter, samt øke andelen økologiske produkter gjennom offentlige innkjøp.

Vi anser genmodifisering av planter og såkorn som en trussel mot det naturlige artsmangfoldet. Genmodifisering av planter for å tåle en større mengde av giftige sprøytemidler er ikke bærekraftig. På lang sikt vil det redusere forsyningssikkerheten, skade jordsmonnet, og utgjøre en helserisiko for mennesker og dyr. Demokratene sier nei til patentrettigheter på planter, dyr og gener.

Patentering av genetisk materiale og frø er ledsaget av en økende monopolisering i den kommersielle handelen med frø. Demokratene vil redusere avhengigheten til storkonsern i matforsyningen, opprettholde mangfoldet blant frø, og dermed også biologisk mangfold i det vi spiser og dyrker. Vi bør ikke være avhengig av å få matfrø fra utlandet. Det bør derfor opprettes nasjonale og lokale frøbanker for å sikre kontinuiteten i matforsyningen i tilfelle krig eller internasjonal turbulens.

Norge er i dag kun 40% netto selvforsynt med mat, men på mange delområder må vi supplere med import for å dekke basisbehovene. I en krigssituasjon eller perioder med handelskrig og internasjonal turbulens utgjør dette en trussel vi ikke kan leve med. Vi må styrke vår selvforsyning. Import av sauekjøtt og annet som konkurrerer med egen matproduksjon må opphøre.

Som senere tids kriser har vist er verden er et ustabilt sted, og selv om vi har opplevd over 70 år med fred kan dette snu raskt. Vi bør være rustet til langvarig internasjonal krise med kornlagre og andre basislagre nok til minst to års forbruk.

Artikkelen er også publisert på min blogg.


Demokratene vil legge tilrette for mer økologisk jordbruk

Nina Cappelen

Fylkesstyremedlem og stortingskandidat for Demokratene i Vestfold og Telemark. Listekandidat i Vestfold.


Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.